Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09 04, 00, 05
0 17, 12 16, 18, 10, 17, 12
0 24 -
0 36, 30, 32, 37, 37, 32 32, 31
0 47, 46 -
0 56, 53 54
0 67 60, 67
0 - 71, 73
0 88 80, 82, 82
0 91, 91 -

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 01/11/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 01 06, 08
1 11 17, 13
1 28, 28, 26, 28 25, 20
1 - 33, 38
1 44 44, 49
1 54 57
1 65, 62, 61 67, 69, 69
1 71, 77, 75 71, 79
1 83, 87, 81, 83 87
1 - 90

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 25/10/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 02, 08, 05 00
2 - 18
2 28 22
2 33 39, 39
2 48, 49, 48 44, 47, 42, 40
2 52, 53 59
2 - 66
2 74, 75, 70 76, 77, 76, 79
2 81 86, 80
2 96, 98, 98, 99 94

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 18/10/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 - 04
3 19, 16 -
3 - 22, 25, 27
3 35, 37, 39 32
3 43 49, 46, 42, 46
3 58, 56, 58 56, 51
3 69, 62 62, 64
3 78, 79, 73, 73, 77 72, 73
3 81 81, 85
3 92 92

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 11/10/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 08 01, 08, 07, 02, 02, 04
4 16, 17, 11 -
4 29, 20, 27, 28 27, 23, 23
4 39, 34, 34, 37 33, 37
4 41 43, 43
4 53, 53 54, 54
4 60 66, 64
4 - -
4 - -
4 95, 98 98

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 04/10/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 03, 05, 04 01
5 15, 12 -
5 25, 26 29, 25, 25
5 38, 37 30
5 43, 47, 44, 47 43, 42, 46
5 59 53, 55, 52
5 68 -
5 79, 79, 77 72
5 - 88, 87, 80, 85
5 - 98, 91

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 27/09/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 03 01
6 - 19
6 24, 26 25, 28, 22
6 30, 36 37, 32
6 47, 44, 44, 40 45, 40
6 58, 50 -
6 61, 62 60
6 79, 73 73
6 87 80, 81, 85, 84
6 96, 92 93, 91, 94