Loto miền Trung Thứ 6 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 6 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06, 03 -
0 14 14, 17, 11
0 22, 25, 24 25
0 34, 34 38, 30
0 40 40, 46
0 52, 50, 58, 50, 53 54
0 67 62
0 72, 70, 72 75
0 - 82, 83, 85
0 - 93, 96, 95, 95

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 29/11/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
1 07, 03 07
1 16 17, 15, 15
1 23, 23 29, 22
1 36 36, 39, 36
1 - 47, 42
1 54, 51 55, 52
1 68, 69, 67, 64, 66, 68 69
1 - -
1 83, 83 82, 81
1 92, 91 94, 97

Lô tô XS miền Trung Thứ 6, XSMT 22/11/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
2 01, 09 07, 08
2 16 11, 10
2 26, 23 23
2 - 38
2 47, 42, 42 42, 47
2 54, 51, 51, 50 54, 58, 51, 54
2 69, 66 64
2 73, 77, 72 -
2 80 85, 82
2 - 93, 96, 92

Lô tô SXMT Thứ 6, XSMTrung 15/11/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
3 03 05
3 18, 18, 15 18, 19, 11
3 29 28, 20
3 39, 30, 38, 32 31, 34
3 - 43
3 50, 52 50
3 68, 67, 60, 60 62, 67, 65, 68
3 - 71
3 87, 89, 86 86, 83
3 - 92

Lô tô KQXSMT Thứ 6, So xo mien Trung 08/11/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
4 09 04, 00, 05
4 17, 12 16, 18, 10, 17, 12
4 24 -
4 36, 30, 32, 37, 37, 32 32, 31
4 47, 46 -
4 56, 53 54
4 67 60, 67
4 - 71, 73
4 88 80, 82, 82
4 91, 91 -

Lô tô MT Thứ 6, SXMT 01/11/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
5 01 06, 08
5 11 17, 13
5 28, 28, 26, 28 25, 20
5 - 33, 38
5 44 44, 49
5 54 57
5 65, 62, 61 67, 69, 69
5 71, 77, 75 71, 79
5 83, 87, 81, 83 87
5 - 90

Lô tô XS MT Thứ 6, XSMT 25/10/2019

XSMT - XSMT Thứ 6 - Bảng Loto miền Trung Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
6 02, 08, 05 00
6 - 18
6 28 22
6 33 39, 39
6 48, 49, 48 44, 47, 42, 40
6 52, 53 59
6 - 66
6 74, 75, 70 76, 77, 76, 79
6 81 86, 80
6 96, 98, 98, 99 94