Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 438 646
G2 536 341 039 682
G3 993 244 089 236 806 727
GKK 142 287 576 887 319 978 977 900

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 438 646 28 1.000.000
Giải Nhì 536 341 039 682 72 350.000
Giải Ba 993 244 089 236 806 727 71 210.000
Giải khuyến khích 142 287 576 887 319 978 977 900 149 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 221 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2251 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 18/11/2019

G1 389 270
G2 367 391 661 221
G3 285 710 409 469 324 722
GKK 841 372 656 168 145 134 911 095

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 389 270 58 1.000.000
Giải Nhì 367 391 661 221 82 350.000
Giải Ba 285 710 409 469 324 722 146 210.000
Giải khuyến khích 841 372 656 168 145 134 911 095 377 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 16 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 366 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3136 40.000
G1 734 003
G2 849 594 325 910
G3 177 497 720 482 399 157
GKK 857 873 444 939 695 634 309 210

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 734 003 18 1.000.000
Giải Nhì 849 594 325 910 108 350.000
Giải Ba 177 497 720 482 399 157 125 210.000
Giải khuyến khích 857 873 444 939 695 634 309 210 172 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 23 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 287 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2371 40.000

KQXS Max 3D Thứ 4, 13/11/2019

G1 493 927
G2 868 361 213 583
G3 515 427 903 864 789 151
GKK 078 370 525 170 854 845 954 091

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 493 927 33 1.000.000
Giải Nhì 868 361 213 583 89 350.000
Giải Ba 515 427 903 864 789 151 366 210.000
Giải khuyến khích 078 370 525 170 854 845 954 091 177 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 28 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 165 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2597 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 11/11/2019

G1 554 076
G2 032 905 504 278
G3 293 907 344 354 694 565
GKK 597 213 750 644 998 157 703 313

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 554 076 102 1.000.000
Giải Nhì 032 905 504 278 96 350.000
Giải Ba 293 907 344 354 694 565 116 210.000
Giải khuyến khích 597 213 750 644 998 157 703 313 153 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 16 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 225 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2860 40.000
G1 407 209
G2 075 100 820 102
G3 439 553 059 780 578 815
GKK 634 703 284 385 882 207 658 018

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 407 209 130 1.000.000
Giải Nhì 075 100 820 102 77 350.000
Giải Ba 439 553 059 780 578 815 134 210.000
Giải khuyến khích 634 703 284 385 882 207 658 018 210 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 293 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2615 40.000
G1 601 741
G2 205 553 359 256
G3 075 496 804 744 039 789
GKK 909 767 488 091 719 433 338 241

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 601 741 32 1.000.000
Giải Nhì 205 553 359 256 86 350.000
Giải Ba 075 496 804 744 039 789 95 210.000
Giải khuyến khích 909 767 488 091 719 433 338 241 167 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 17 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 261 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2522 40.000