Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 368 126
G2 477 410 745 611
G3 098 608 206 528 836 750
GKK 625 520 657 322 617 029 466 470

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 368 126 126 1.000.000
Giải Nhì 477 410 745 611 58 350.000
Giải Ba 098 608 206 528 836 750 98 210.000
Giải khuyến khích 625 520 657 322 617 029 466 470 147 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 25 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 839 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3610 40.000
Advertisements

XS Max 3D Thứ 2, 27/05/2024

G1 896 253
G2 211 224 982 519
G3 476 782 701 173 530 459
GKK 328 324 172 939 298 073 410 133

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 896 253 16 1.000.000
Giải Nhì 211 224 982 519 108 350.000
Giải Ba 476 782 701 173 530 459 202 210.000
Giải khuyến khích 328 324 172 939 298 073 410 133 142 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 42 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 604 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5776 40.000
G1 465 479
G2 780 250 206 786
G3 362 233 606 552 222 075
GKK 209 706 218 094 500 445 480 018

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 465 479 36 1.000.000
Giải Nhì 780 250 206 786 41 350.000
Giải Ba 362 233 606 552 222 075 75 210.000
Giải khuyến khích 209 706 218 094 500 445 480 018 58 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 31 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 63 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 417 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3690 40.000

KQXS Max 3D Thứ 4, 22/05/2024

G1 493 691
G2 066 566 928 691
G3 096 541 183 645 195 093
GKK 411 564 679 472 579 625 802 469

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 493 691 24 1.000.000
Giải Nhì 066 566 928 691 42 350.000
Giải Ba 096 541 183 645 195 093 78 210.000
Giải khuyến khích 411 564 679 472 579 625 802 469 227 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 44 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 315 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3636 40.000

XS Max 3D Thứ 2, 20/05/2024

G1 820 749
G2 174 017 235 707
G3 785 789 510 930 123 123
GKK 769 743 308 593 675 056 927 346

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 820 749 17 1.000.000
Giải Nhì 174 017 235 707 72 350.000
Giải Ba 785 789 510 930 123 123 147 210.000
Giải khuyến khích 769 743 308 593 675 056 927 346 110 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 24 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 70 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 498 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5508 40.000
G1 750 193
G2 202 250 007 800
G3 499 570 233 548 604 739
GKK 047 966 682 748 494 549 052 659

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 750 193 14 1.000.000
Giải Nhì 202 250 007 800 44 350.000
Giải Ba 499 570 233 548 604 739 113 210.000
Giải khuyến khích 047 966 682 748 494 549 052 659 67 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 40 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 306 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3450 40.000
G1 388 887
G2 883 167 854 931
G3 510 133 637 876 075 756
GKK 193 683 756 800 682 877 807 163

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 388 887 20 1.000.000
Giải Nhì 883 167 854 931 32 350.000
Giải Ba 510 133 637 876 075 756 62 210.000
Giải khuyến khích 193 683 756 800 682 877 807 163 82 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 30 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 445 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3064 40.000
X