Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 300 111
G2 913 695 037 059
G3 910 284 112 294 272 887
GKK 626 881 025 066 896 263 548 251

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 300 111 129 1.000.000
Giải Nhì 913 695 037 059 138 350.000
Giải Ba 910 284 112 294 272 887 319 210.000
Giải khuyến khích 626 881 025 066 896 263 548 251 406 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 48 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 636 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4633 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 17/05/2019

G1 023 769
G2 668 327 671 187
G3 851 452 307 068 725 423
GKK 462 603 248 667 733 183 342 566

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 023 769 58 1.000.000
Giải Nhì 668 327 671 187 197 350.000
Giải Ba 851 452 307 068 725 423 665 210.000
Giải khuyến khích 462 603 248 667 733 183 342 566 362 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 406 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4270 40.000
G1 219 211
G2 746 004 589 811
G3 377 470 369 036 455 798
GKK 684 510 751 093 215 260 545 474

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 219 211 110 1.000.000
Giải Nhì 746 004 589 811 123 350.000
Giải Ba 377 470 369 036 455 798 227 210.000
Giải khuyến khích 684 510 751 093 215 260 545 474 379 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 39 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 514 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3676 40.000

KQXS Max 3D Thứ 2, 13/05/2019

G1 725 013
G2 148 553 664 376
G3 922 866 259 353 436 918
GKK 190 024 899 289 110 721 881 174

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 725 013 115 1.000.000
Giải Nhì 148 553 664 376 151 350.000
Giải Ba 922 866 259 353 436 918 296 210.000
Giải khuyến khích 190 024 899 289 110 721 881 174 320 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 71 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 614 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4399 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 10/05/2019

G1 656 843
G2 042 466 498 631
G3 309 898 019 729 115 696
GKK 725 756 894 424 426 209 085 635

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 656 843 68 1.000.000
Giải Nhì 042 466 498 631 140 350.000
Giải Ba 309 898 019 729 115 696 241 210.000
Giải khuyến khích 725 756 894 424 426 209 085 635 301 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 406 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3728 40.000
G1 864 188
G2 589 765 332 126
G3 004 658 298 897 812 149
GKK 979 409 609 606 661 192 439 122

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 864 188 62 1.000.000
Giải Nhì 589 765 332 126 195 350.000
Giải Ba 004 658 298 897 812 149 188 210.000
Giải khuyến khích 979 409 609 606 661 192 439 122 276 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 38 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 436 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3742 40.000
G1 516 143
G2 182 748 370 160
G3 459 572 334 472 714 365
GKK 477 662 210 349 105 494 063 212

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 516 143 118 1.000.000
Giải Nhì 182 748 370 160 191 350.000
Giải Ba 459 572 334 472 714 365 307 210.000
Giải khuyến khích 477 662 210 349 105 494 063 212 473 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 552 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4719 40.000