Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 853 488
G2 960 180 148 327
G3 777 453 982 425 704 033
GKK 548 832 906 856 693 639 924 601

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 853 488 23 1.000.000
Giải Nhì 960 180 148 327 86 350.000
Giải Ba 777 453 982 425 704 033 174 210.000
Giải khuyến khích 548 832 906 856 693 639 924 601 150 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 571 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5878 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 15/10/2021

G1 886 682
G2 116 706 756 964
G3 014 133 198 029 288 068
GKK 699 592 502 074 796 761 285 567

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 886 682 50 1.000.000
Giải Nhì 116 706 756 964 57 350.000
Giải Ba 014 133 198 029 288 068 144 210.000
Giải khuyến khích 699 592 502 074 796 761 285 567 95 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 35 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 517 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3858 40.000
G1 513 527
G2 016 310 839 458
G3 037 305 283 710 526 943
GKK 393 010 141 052 056 210 923 781

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 513 527 40 1.000.000
Giải Nhì 016 310 839 458 80 350.000
Giải Ba 037 305 283 710 526 943 95 210.000
Giải khuyến khích 393 010 141 052 056 210 923 781 184 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 43 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 612 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4246 40.000

KQXS Max 3D Thứ 2, 11/10/2021

G1 699 054
G2 612 184 859 682
G3 126 823 703 831 020 681
GKK 441 464 281 550 807 813 133 587

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 699 054 41 1.000.000
Giải Nhì 612 184 859 682 114 350.000
Giải Ba 126 823 703 831 020 681 135 210.000
Giải khuyến khích 441 464 281 550 807 813 133 587 147 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 10 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 58 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 513 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5718 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 08/10/2021

G1 516 533
G2 090 149 195 937
G3 763 403 904 315 257 433
GKK 728 893 048 873 650 180 375 659

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 516 533 42 1.000.000
Giải Nhì 090 149 195 937 46 350.000
Giải Ba 763 403 904 315 257 433 93 210.000
Giải khuyến khích 728 893 048 873 650 180 375 659 116 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 21 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 403 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3423 40.000
G1 621 957
G2 941 545 938 302
G3 009 734 275 351 533 721
GKK 149 470 399 905 043 300 132 437

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 621 957 27 1.000.000
Giải Nhì 941 545 938 302 69 350.000
Giải Ba 009 734 275 351 533 721 83 210.000
Giải khuyến khích 149 470 399 905 043 300 132 437 125 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 35 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 328 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3184 40.000
G1 959 372
G2 100 784 361 021
G3 341 464 914 174 679 150
GKK 656 650 214 932 941 504 344 999

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 959 372 41 1.000.000
Giải Nhì 100 784 361 021 77 350.000
Giải Ba 341 464 914 174 679 150 88 210.000
Giải khuyến khích 656 650 214 932 941 504 344 999 131 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 6 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 43 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 683 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4742 40.000