Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 859 330
G2 863 931 816 141
G3 764 903 106 927 721 579
GKK 803 058 250 128 969 653 152 416

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 859 330 16 1.000.000
Giải Nhì 863 931 816 141 38 350.000
Giải Ba 764 903 106 927 721 579 84 210.000
Giải khuyến khích 803 058 250 128 969 653 152 416 77 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 171 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2221 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 21/07/2021

G1 226 409
G2 372 404 137 989
G3 155 001 499 153 176 885
GKK 574 167 473 618 919 597 722 632

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 226 409 10 1.000.000
Giải Nhì 372 404 137 989 76 350.000
Giải Ba 155 001 499 153 176 885 78 210.000
Giải khuyến khích 574 167 473 618 919 597 722 632 150 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 19 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 329 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2309 40.000
G1 157 466
G2 891 653 686 578
G3 165 994 911 260 657 215
GKK 806 247 491 806 973 547 058 616

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 157 466 65 1.000.000
Giải Nhì 891 653 686 578 86 350.000
Giải Ba 165 994 911 260 657 215 78 210.000
Giải khuyến khích 806 247 491 806 973 547 058 616 115 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 435 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3103 40.000

KQXS Max 3D Thứ 6, 16/07/2021

G1 519 092
G2 857 129 593 525
G3 941 972 502 267 809 013
GKK 004 227 474 986 919 986 214 074

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 519 092 64 1.000.000
Giải Nhì 857 129 593 525 77 350.000
Giải Ba 941 972 502 267 809 013 104 210.000
Giải khuyến khích 004 227 474 986 919 986 214 074 139 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 15 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 269 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2758 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 14/07/2021

G1 178 539
G2 876 030 530 498
G3 166 702 215 217 677 224
GKK 178 157 676 431 705 496 161 667

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 178 539 50 1.000.000
Giải Nhì 876 030 530 498 35 350.000
Giải Ba 166 702 215 217 677 224 603 210.000
Giải khuyến khích 178 157 676 431 705 496 161 667 123 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 323 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2812 40.000
G1 709 189
G2 513 979 332 493
G3 579 688 128 415 157 224
GKK 829 224 396 547 052 721 879 239

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 709 189 51 1.000.000
Giải Nhì 513 979 332 493 117 350.000
Giải Ba 579 688 128 415 157 224 136 210.000
Giải khuyến khích 829 224 396 547 052 721 879 239 255 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 66 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 483 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4453 40.000
G1 501 277
G2 235 413 225 774
G3 342 155 717 940 838 914
GKK 661 752 255 586 391 496 896 259

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 501 277 16 1.000.000
Giải Nhì 235 413 225 774 44 350.000
Giải Ba 342 155 717 940 838 914 83 210.000
Giải khuyến khích 661 752 255 586 391 496 896 259 142 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 262 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2486 40.000