Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 370 537
G2 486 950 645 259
G3 650 305 458 795 784 325
GKK 592 396 870 507 155 727 068 790

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 370 537 34 1.000.000
Giải Nhì 486 950 645 259 153 350.000
Giải Ba 650 305 458 795 784 325 111 210.000
Giải khuyến khích 592 396 870 507 155 727 068 790 187 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 18 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 471 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3181 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 25/09/2020

G1 420 853
G2 875 231 935 495
G3 443 834 508 494 047 100
GKK 890 507 189 867 220 971 058 516

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 420 853 28 1.000.000
Giải Nhì 875 231 935 495 101 350.000
Giải Ba 443 834 508 494 047 100 87 210.000
Giải khuyến khích 890 507 189 867 220 971 058 516 258 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 277 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2591 40.000
G1 881 531
G2 099 211 277 489
G3 748 529 608 472 716 962
GKK 841 567 000 520 518 761 471 153

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 881 531 50 1.000.000
Giải Nhì 099 211 277 489 105 350.000
Giải Ba 748 529 608 472 716 962 115 210.000
Giải khuyến khích 841 567 000 520 518 761 471 153 248 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 23 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 339 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2941 40.000

KQXS Max 3D Thứ 2, 21/09/2020

G1 725 389
G2 542 810 993 537
G3 022 270 734 050 499 608
GKK 221 219 224 646 367 967 239 019

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 725 389 52 1.000.000
Giải Nhì 542 810 993 537 86 350.000
Giải Ba 022 270 734 050 499 608 220 210.000
Giải khuyến khích 221 219 224 646 367 967 239 019 234 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 2 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 12 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 59 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 570 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4429 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 18/09/2020

G1 760 809
G2 789 436 295 569
G3 570 380 896 379 971 780
GKK 330 148 814 153 751 757 208 856

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 760 809 17 1.000.000
Giải Nhì 789 436 295 569 116 350.000
Giải Ba 570 380 896 379 971 780 152 210.000
Giải khuyến khích 330 148 814 153 751 757 208 856 221 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 326 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3222 40.000
G1 376 030
G2 251 782 571 820
G3 069 436 565 976 693 435
GKK 501 496 439 303 571 711 451 919

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 376 030 30 1.000.000
Giải Nhì 251 782 571 820 71 350.000
Giải Ba 069 436 565 976 693 435 104 210.000
Giải khuyến khích 501 496 439 303 571 711 451 919 174 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 77 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 432 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2882 40.000
G1 210 182
G2 999 123 621 021
G3 338 209 747 839 659 108
GKK 238 954 441 027 192 318 780 944

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 210 182 58 1.000.000
Giải Nhì 999 123 621 021 112 350.000
Giải Ba 338 209 747 839 659 108 205 210.000
Giải khuyến khích 238 954 441 027 192 318 780 944 180 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 7 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 56 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 453 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4717 40.000