Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 677 624
G2 651 595 933 790
G3 366 494 611 530 027 854
GKK 257 530 624 210 269 695 701 287

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 677 624 54 1.000.000
Giải Nhì 651 595 933 790 119 350.000
Giải Ba 366 494 611 530 027 854 90 210.000
Giải khuyến khích 257 530 624 210 269 695 701 287 181 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 47 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 264 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3202 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 13/01/2021

G1 289 734
G2 972 438 906 088
G3 570 094 836 653 483 680
GKK 913 766 019 018 505 057 982 980

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 289 734 45 1.000.000
Giải Nhì 972 438 906 088 131 350.000
Giải Ba 570 094 836 653 483 680 77 210.000
Giải khuyến khích 913 766 019 018 505 057 982 980 222 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 387 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3239 40.000
G1 160 868
G2 282 560 263 721
G3 321 373 412 697 147 311
GKK 278 960 229 593 082 319 657 042

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 160 868 96 1.000.000
Giải Nhì 282 560 263 721 102 350.000
Giải Ba 321 373 412 697 147 311 165 210.000
Giải khuyến khích 278 960 229 593 082 319 657 042 0 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 181 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 6 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 50 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 582 40.000

KQXS Max 3D Thứ 6, 08/01/2021

G1 841 631
G2 740 450 940 993
G3 557 838 241 340 441 765
GKK 806 296 249 835 056 589 397 912

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 841 631 25 1.000.000
Giải Nhì 740 450 940 993 62 350.000
Giải Ba 557 838 241 340 441 765 100 210.000
Giải khuyến khích 806 296 249 835 056 589 397 912 136 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 25 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 292 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3107 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 06/01/2021

G1 193 427
G2 513 602 294 261
G3 221 591 571 503 878 070
GKK 792 878 696 313 421 239 648 736

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 193 427 29 1.000.000
Giải Nhì 513 602 294 261 87 350.000
Giải Ba 221 591 571 503 878 070 69 210.000
Giải khuyến khích 792 878 696 313 421 239 648 736 155 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 298 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3081 40.000
G1 730 130
G2 064 643 297 083
G3 358 587 337 893 912 493
GKK 661 219 252 145 374 688 748 525

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 730 130 48 1.000.000
Giải Nhì 064 643 297 083 70 350.000
Giải Ba 358 587 337 893 912 493 150 210.000
Giải khuyến khích 661 219 252 145 374 688 748 525 185 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 60 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 459 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4238 40.000
G1 200 794
G2 403 006 933 371
G3 853 249 389 113 834 861
GKK 001 640 721 423 028 980 732 818

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 200 794 22 1.000.000
Giải Nhì 403 006 933 371 107 350.000
Giải Ba 853 249 389 113 834 861 120 210.000
Giải khuyến khích 001 640 721 423 028 980 732 818 207 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 20 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 212 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2472 40.000