Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 624 724
G2 106 019 121 714
G3 236 859 301 961 636 677
GKK 137 785 695 574 134 400 292 563

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 624 724 55 1.000.000
Giải Nhì 106 019 121 714 75 350.000
Giải Ba 236 859 301 961 636 677 95 210.000
Giải khuyến khích 137 785 695 574 134 400 292 563 209 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 28 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 287 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3113 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 18/05/2022

G1 944 167
G2 903 870 970 779
G3 242 346 610 023 455 884
GKK 006 695 018 695 434 284 032 752

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 944 167 33 1.000.000
Giải Nhì 903 870 970 779 59 350.000
Giải Ba 242 346 610 023 455 884 106 210.000
Giải khuyến khích 006 695 018 695 434 284 032 752 190 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 34 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 354 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2995 40.000
G1 299 174
G2 809 797 158 941
G3 340 684 866 978 874 476
GKK 311 681 053 081 167 461 956 787

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 299 174 59 1.000.000
Giải Nhì 809 797 158 941 76 350.000
Giải Ba 340 684 866 978 874 476 138 210.000
Giải khuyến khích 311 681 053 081 167 461 956 787 131 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 6 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 437 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4184 40.000

KQXS Max 3D Thứ 6, 13/05/2022

G1 838 832
G2 654 428 162 146
G3 686 061 883 432 139 126
GKK 815 758 334 711 510 417 616 202

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 838 832 40 1.000.000
Giải Nhì 654 428 162 146 69 350.000
Giải Ba 686 061 883 432 139 126 224 210.000
Giải khuyến khích 815 758 334 711 510 417 616 202 145 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 46 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 427 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3331 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 11/05/2022

G1 961 929
G2 405 217 730 898
G3 705 865 251 629 704 787
GKK 849 655 253 347 931 328 732 840

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 961 929 28 1.000.000
Giải Nhì 405 217 730 898 39 350.000
Giải Ba 705 865 251 629 704 787 66 210.000
Giải khuyến khích 849 655 253 347 931 328 732 840 302 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 27 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 302 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2932 40.000
G1 519 557
G2 377 905 345 947
G3 671 335 425 811 533 530
GKK 181 600 743 463 618 720 202 743

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 519 557 56 1.000.000
Giải Nhì 377 905 345 947 99 350.000
Giải Ba 671 335 425 811 533 530 180 210.000
Giải khuyến khích 181 600 743 463 618 720 202 743 179 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 487 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4446 40.000
G1 759 209
G2 491 386 443 352
G3 261 856 656 474 279 393
GKK 068 360 566 124 433 565 841 065

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 759 209 14 1.000.000
Giải Nhì 491 386 443 352 69 350.000
Giải Ba 261 856 656 474 279 393 106 210.000
Giải khuyến khích 068 360 566 124 433 565 841 065 222 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 38 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 345 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3441 40.000