Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 782 713
G2 698 707 987 540
G3 186 748 335 430 056 398
GKK 549 660 746 826 040 835 659 130

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 782 713 30 1.000.000
Giải Nhì 698 707 987 540 105 350.000
Giải Ba 186 748 335 430 056 398 171 210.000
Giải khuyến khích 549 660 746 826 040 835 659 130 206 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 5 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 49 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 311 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3202 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 20/09/2019

G1 385 456
G2 649 884 176 885
G3 132 072 001 413 692 268
GKK 415 350 136 527 255 247 181 562

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 385 456 48 1.000.000
Giải Nhì 649 884 176 885 93 350.000
Giải Ba 132 072 001 413 692 268 174 210.000
Giải khuyến khích 415 350 136 527 255 247 181 562 205 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 35 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 51 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 395 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2969 40.000
G1 018 833
G2 170 189 094 569
G3 348 788 523 582 061 364
GKK 365 010 210 831 052 958 088 493

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 018 833 30 1.000.000
Giải Nhì 170 189 094 569 153 350.000
Giải Ba 348 788 523 582 061 364 111 210.000
Giải khuyến khích 365 010 210 831 052 958 088 493 218 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 242 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2715 40.000

KQXS Max 3D Thứ 2, 16/09/2019

G1 381 116
G2 009 131 406 195
G3 397 387 311 991 122 574
GKK 022 191 287 464 559 742 850 613

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 381 116 58 1.000.000
Giải Nhì 009 131 406 195 144 350.000
Giải Ba 397 387 311 991 122 574 191 210.000
Giải khuyến khích 022 191 287 464 559 742 850 613 337 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 76 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 464 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3533 40.000

XS Max 3D Thứ 6, 13/09/2019

G1 542 854
G2 533 051 524 662
G3 478 320 704 003 650 046
GKK 844 945 126 839 362 939 055 797

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 542 854 26 1.000.000
Giải Nhì 533 051 524 662 178 350.000
Giải Ba 478 320 704 003 650 046 108 210.000
Giải khuyến khích 844 945 126 839 362 939 055 797 170 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 239 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2536 40.000
G1 331 824
G2 393 756 582 355
G3 357 106 583 587 433 602
GKK 321 772 870 704 677 409 974 834

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 331 824 59 1.000.000
Giải Nhì 393 756 582 355 134 350.000
Giải Ba 357 106 583 587 433 602 146 210.000
Giải khuyến khích 321 772 870 704 677 409 974 834 146 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 14 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 39 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 251 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2561 40.000
G1 056 961
G2 514 338 058 002
G3 063 988 420 204 058 047
GKK 641 439 834 459 822 413 350 677

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 056 961 42 1.000.000
Giải Nhì 514 338 058 002 74 350.000
Giải Ba 063 988 420 204 058 047 154 210.000
Giải khuyến khích 641 439 834 459 822 413 350 677 212 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 310 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3332 40.000