Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Vietlott Hôm Nay

G1 678 537
G2 797 969 786 005
G3 542 897 629 252 020 615
GKK 864 485 908 383 862 414 742 205

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 678 537 61 1.000.000
Giải Nhì 797 969 786 005 96 350.000
Giải Ba 542 897 629 252 020 615 200 210.000
Giải khuyến khích 864 485 908 383 862 414 742 205 264 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 496 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3918 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 17/07/2019

G1 189 082
G2 172 533 625 590
G3 761 610 702 602 977 093
GKK 586 368 471 649 635 876 046 057

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 189 082 58 1.000.000
Giải Nhì 172 533 625 590 112 350.000
Giải Ba 761 610 702 602 977 093 110 210.000
Giải khuyến khích 586 368 471 649 635 876 046 057 258 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 3 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 37 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 404 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3972 40.000
G1 818 501
G2 263 917 647 906
G3 560 025 531 208 453 956
GKK 751 690 342 685 783 927 856 157

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 818 501 71 1.000.000
Giải Nhì 263 917 647 906 192 350.000
Giải Ba 560 025 531 208 453 956 225 210.000
Giải khuyến khích 751 690 342 685 783 927 856 157 327 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 27 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 67 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 489 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5097 40.000

KQXS Max 3D Thứ 6, 12/07/2019

G1 841 406
G2 546 445 613 005
G3 230 474 384 846 513 593
GKK 343 258 461 747 070 489 524 660

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 841 406 77 1.000.000
Giải Nhì 546 445 613 005 130 350.000
Giải Ba 230 474 384 846 513 593 274 210.000
Giải khuyến khích 343 258 461 747 070 489 524 660 233 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 43 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 422 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4314 40.000

XS Max 3D Thứ 4, 10/07/2019

G1 029 181
G2 199 017 571 772
G3 804 984 099 107 137 084
GKK 108 698 119 076 474 754 221 056

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 029 181 49 1.000.000
Giải Nhì 199 017 571 772 119 350.000
Giải Ba 804 984 099 107 137 084 220 210.000
Giải khuyến khích 108 698 119 076 474 754 221 056 352 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 40 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 436 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4212 40.000
G1 381 406
G2 887 269 619 890
G3 337 099 976 991 739 009
GKK 351 126 725 639 124 143 583 444

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 381 406 59 1.000.000
Giải Nhì 887 269 619 890 230 350.000
Giải Ba 337 099 976 991 739 009 800 210.000
Giải khuyến khích 351 126 725 639 124 143 583 444 434 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 3 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 54 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 378 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4996 40.000
G1 043 061
G2 445 584 020 125
G3 557 587 906 766 712 809
GKK 370 132 696 185 985 772 230 420

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 043 061 58 1.000.000
Giải Nhì 445 584 020 125 205 350.000
Giải Ba 557 587 906 766 712 809 212 210.000
Giải khuyến khích 370 132 696 185 985 772 230 420 266 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 34 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 358 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3736 40.000