Loto miền Trung Thứ 2 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 2 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 2 - Bảng Loto miền Trung Thứ 2
Đầu Huế Phú Yên
0 06 05, 09, 01, 01
0 - 16, 18
0 24, 22, 21, 27, 27, 21, 29 21, 23
0 37 35
0 49, 46, 43 -
0 52, 57 58
0 - 60
0 78 79, 75, 72, 71
0 82, 83 82, 84, 82
0 90 -

Lô tô SXMT Thứ 2, XSMT 29/06/2020

XSMT - XSMT Thứ 2 - Bảng Loto miền Trung Thứ 2
Đầu Huế Phú Yên
1 03, 04, 06 01
1 17, 15, 16 18, 15
1 28 22, 29, 21, 20, 24
1 - 39, 31
1 41 -
1 - 51, 51, 59, 57
1 62 66, 68
1 75, 70, 70, 76 76
1 82, 85, 82, 84 -
1 94 90

Lô tô XS miền Trung Thứ 2, XSMT 22/06/2020

XSMT - XSMT Thứ 2 - Bảng Loto miền Trung Thứ 2
Đầu Huế Phú Yên
2 01, 08, 05, 00 09
2 17 16
2 20 21, 28, 27, 23, 28
2 31 35, 31
2 44, 46 47, 44, 42
2 59 50, 57
2 - -
2 73, 74, 74, 77 78
2 83 86, 80
2 99, 93, 91 98

Lô tô SXMT Thứ 2, XSMTrung 15/06/2020

XSMT - XSMT Thứ 2 - Bảng Loto miền Trung Thứ 2
Đầu Huế Phú Yên
3 00, 00 02, 00
3 19, 13, 16, 18, 17, 13 14
3 25 20
3 39, 35 33
3 41 40, 47, 46, 46
3 59 57, 51, 55, 58
3 61 64, 69
3 - 71, 73
3 81, 85, 83 88
3 97 -

Lô tô KQXSMT Thứ 2, So xo mien Trung 08/06/2020

XSMT - XSMT Thứ 2 - Bảng Loto miền Trung Thứ 2
Đầu Huế Phú Yên
4 07 02
4 10, 17 -
4 28 27, 21
4 39 37, 34, 34, 32, 36
4 45 47, 48, 41
4 53 58
4 67 63, 64, 66
4 78, 76, 78 75, 77
4 86, 86, 82, 86 -
4 91, 93, 92 93

Lô tô MT Thứ 2, SXMT 01/06/2020

XSMT - XSMT Thứ 2 - Bảng Loto miền Trung Thứ 2
Đầu Huế Phú Yên
5 01 00, 09
5 10, 16 -
5 21, 28 21, 21, 22
5 38, 34, 36 -
5 41 48
5 - 57, 53, 52, 53
5 67, 62, 63 60, 63, 69
5 - 78, 76, 75
5 87, 82, 82, 83 -
5 90, 95 98, 92

Lô tô XS MT Thứ 2, XSMT 25/05/2020

XSMT - XSMT Thứ 2 - Bảng Loto miền Trung Thứ 2
Đầu Huế Phú Yên
6 06 06, 08
6 11, 15, 18 15, 13
6 26 29
6 37, 36 33, 38
6 40, 41, 41 46, 46, 48, 41
6 51 -
6 65, 68 65
6 76, 71, 72 74
6 - 87, 83
6 98, 99 95, 97, 90