Loto miền Trung Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 5 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 09, 03 - 02, 06
0 17, 10 16, 13, 14, 19, 19 17, 14, 13, 15, 15
0 27, 20, 26 26, 29, 20 28
0 38, 38, 34 35, 34 34, 34
0 40 - 42, 40
0 51, 59 52 52, 56
0 64, 63, 62 69 68
0 - 72, 75 76
0 81, 86 88, 85 81
0 - 92, 93 98

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 13/02/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 07, 00, 01 06, 08, 06 02
1 - 13 19
1 24 24, 22, 23 27
1 34, 34 37 35
1 46 - 41, 40, 43
1 59 50 57, 56, 55, 57
1 60, 68 67, 61, 62 60
1 70, 73, 70 79 71, 74, 77
1 86 85, 85, 85 80
1 92, 95, 92, 98 94, 96 90, 93

Lô tô XS miền Trung Thứ 5, XSMT 06/02/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
2 - - -
2 18, 19 13, 19 -
2 29, 20 - 29
2 32, 38, 31, 30 37, 37, 33, 34, 34 38, 32
2 41, 48, 43 46, 46, 46 45
2 54, 55 54 51
2 65, 65 61, 67, 64, 63 61, 60
2 74, 76 76 70, 71, 72, 72, 72
2 - - 80, 86, 81, 83, 88
2 90 97, 91 91

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMTrung 30/01/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
3 06, 04, 09, 06 00, 00, 05 01, 08
3 13, 15, 10 19 13, 13
3 - - 27, 25, 22, 23
3 37 - 39, 37
3 41, 47 48, 44 -
3 54, 52, 59 57 58
3 61, 65 - 63, 62
3 - 73 76, 78, 76
3 88, 85, 88 88, 84, 82, 87 85
3 - 98, 99, 97, 97, 97, 93 93

Lô tô KQXSMT Thứ 5, So xo mien Trung 23/01/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
4 06, 00, 04, 07, 07 03, 07, 05 -
4 16, 19, 14, 13 - -
4 23 20, 26 27, 24
4 33 31, 39, 34 35
4 43 44 42
4 56 56 -
4 - 61, 60 68, 61, 66, 61
4 70, 74 72, 71, 75 70, 79
4 88 88, 86, 87 81, 88, 88, 88, 80
4 98, 90 - 97, 94, 91

Lô tô MT Thứ 5, SXMT 16/01/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
5 04 00 -
5 14, 16 18 14, 11
5 24, 26, 27 24 27, 26, 27
5 32, 36 - 38, 39, 32
5 41, 40, 45 48, 44, 40, 44 45, 46, 42
5 59, 58 59, 54, 52 -
5 63, 65 62, 67, 64 62, 64, 61
5 - 77, 72 76, 75, 75
5 88 - -
5 91, 96 91, 96, 92 95

Lô tô XS MT Thứ 5, XSMT 09/01/2020

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6 03 06 09
6 17, 10 16 15
6 - 21 25, 27
6 36 32 38, 32, 35, 36, 39, 30, 39
6 46, 44 41, 44, 44, 43 -
6 51, 57 51, 55, 52 -
6 - 69 66, 61, 63
6 79, 76, 75, 73 - 70
6 85, 87, 82 85, 88, 80 89
6 99, 99, 99 97, 93, 94 95, 99