Loto miền Trung Thứ 5 - Kết quả Lô tô XSMT Thứ 5 hàng tuần - SXMT

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 06, 00, 09 05
0 16, 11 12, 14 14, 19, 17, 14
0 27 28, 29, 21 29, 28
0 39, 37, 38, 31 30, 37 34, 31, 33
0 - - 41, 45
0 53, 57 55, 59 55
0 69, 66, 64 61, 65 65, 61
0 71, 78 79, 70 73
0 89, 82 - -
0 91, 98 97, 90 91, 90

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 24/11/2022

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 - 06 00, 02
1 18, 11 19 -
1 28, 20, 20, 24 29, 20, 22 24, 23
1 34, 39, 39 - 32, 34, 32
1 40 40, 40 45, 43
1 59, 52 55, 55 51
1 68, 62 68, 60 61, 67
1 79 73, 76, 79 75
1 83 89, 87 82, 88
1 99, 94 94, 94 92, 95, 91

Lô tô XS miền Trung Thứ 5, XSMT 17/11/2022

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
2 08, 05 - 02, 07, 06
2 16 17, 11 10, 17
2 21, 29 23 -
2 32, 30, 36, 32 32, 38, 34, 38, 32 37
2 40 44, 41, 48, 42 44, 44
2 55 - 53, 59
2 - 64, 66 62, 64, 60
2 72, 74, 72, 78, 74 75, 70, 71 71, 73
2 88, 88 - 88
2 - 99 95, 92

Lô tô SXMT Thứ 5, XSMTrung 10/11/2022

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
3 06 04 04, 05, 08
3 16, 12 11 -
3 29, 27 - -
3 34, 30, 34 31 -
3 49, 42 41 43
3 58 56, 52 52, 54, 58
3 67 62, 68, 64, 66, 61 66
3 77 73, 72, 75 70, 73, 76, 74
3 89, 83 - 80, 80, 81, 83
3 98, 95, 93 97, 95, 94, 99 98, 95

Lô tô KQXSMT Thứ 5, So xo mien Trung 03/11/2022

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
4 01 02 07
4 16, 13, 11 15, 10 13, 17, 14
4 27, 23 20 22
4 30 35, 30, 33 37, 36, 32
4 41 - 45, 47, 47
4 59, 59, 50, 58 57, 56 53, 57, 55
4 68, 66 64 62
4 76, 70 72, 73, 71, 78, 79 77
4 81, 89 89 -
4 - 93, 90 92, 91

Lô tô MT Thứ 5, SXMT 27/10/2022

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
5 06, 07 05 03, 04, 02
5 19, 17 13, 15 18
5 - 28, 28, 22 27, 22, 25
5 33, 39, 32, 35 - 39
5 49, 49 45, 49 45, 46, 48, 43, 46
5 52, 52 51, 50 -
5 62 66, 66, 60 66, 66, 67
5 72, 71 77, 75 79, 72
5 81, 88 83, 88 -
5 96 95 -

Lô tô XS MT Thứ 5, XSMT 20/10/2022

XSMT - XSMT Thứ 5 - Bảng Loto miền Trung Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6 03, 09 00 03, 05, 05
6 16, 19, 10, 10 17 12, 15
6 24 27, 20, 27, 22, 29 24, 22
6 - 33, 33 30, 39
6 49 - 44, 41
6 - - 58
6 67 68, 66 67
6 79, 73 70, 70, 75 74, 75
6 89, 85, 87 83, 86 85, 87, 81
6 95, 98, 94, 96 98, 98 -