Kết quả xổ số bingo18, xsbingo18

bingo18
Kỳ vé: #64481
Ngày: 12/07/2024 18:00
4 5 3
LỚN
TỔNG 12
 • Chọn 1 số
 • Chọn 2 số trùng nhau
 • Chọn 3 số trùng nhau
 • Cộng tổng
 • Lớn/Hòa/Nhỏ
 • Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
  Chọn số 1 Kết quả quay số có một số 1 12.000
  Kết quả quay số có hai số 1 20.000
  Kết quả quay số có ba số 1 30.000
  Chọn số 2 Kết quả quay số có một số 2 12.000
  Kết quả quay số có hai số 2 20.000
  Kết quả quay số có ba số 2 30.000
  Chọn số 3 Kết quả quay số có một số 3 12.000
  Kết quả quay số có hai số 3 20.000
  Kết quả quay số có ba số 3 30.000
  Chọn số 4 Kết quả quay số có một số 4 12.000
  Kết quả quay số có hai số 4 20.000
  Kết quả quay số có ba số 4 30.000
  Chọn số 5 Kết quả quay số có một số 5 12.000
  Kết quả quay số có hai số 5 20.000
  Kết quả quay số có ba số 5 30.000
  Chọn số 6 Kết quả quay số có một số 6 12.000
  Kết quả quay số có hai số 6 20.000
  Kết quả quay số có ba số 6 30.000
  Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
  Kết quả quay số có ít nhất hai số 1 75.000
  Kết quả quay số có ít nhất hai số 2 75.000
  Kết quả quay số có ít nhất hai số 3 75.000
  Kết quả quay số có ít nhất hai số 4 75.000
  Kết quả quay số có ít nhất hai số 5 75.000
  Kết quả quay số có ít nhất hai số 6 75.000
  Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
  Kết quả quay số có ba số 1 1.200.000
  Kết quả quay số có ba số 2 1.200.000
  Kết quả quay số có ba số 3 1.200.000
  Kết quả quay số có ba số 4 1.200.000
  Kết quả quay số có ba số 5 1.200.000
  Kết quả quay số có ba số 6 1.200.000
  Kết quả quay số có ba số trùng nhau bất kỳ 200.000
  Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
  Tổng kết quả ba lần quay số là 3 1.200.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 4 400.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 5 200.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 6 120.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 7 80.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 8 55.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 9 47.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 10 44.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 11 44.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 12 47.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 13 55.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 14 80.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 15 120.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 16 200.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 17 400.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 18 1.200.000
  Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
  Tổng kết quả ba lần quay số từ 3 đến 9 15.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 10 hoặc 11 20.000
  Tổng kết quả ba lần quay số là 12 hoặc 18 15.000
  bingo18
  Kỳ vé: #64480
  Ngày: 12/07/2024 17:50
  1 4 6
  HÒA
  TỔNG 11
  bingo18
  Kỳ vé: #64479
  Ngày: 12/07/2024 17:40
  2 4 5
  HÒA
  TỔNG 11
  bingo18
  Kỳ vé: #64478
  Ngày: 12/07/2024 17:30
  4 1 2
  NHỎ
  TỔNG 7
  bingo18
  Kỳ vé: #64477
  Ngày: 12/07/2024 17:19
  5 3 6
  LỚN
  TỔNG 14
  bingo18
  Kỳ vé: #64476
  Ngày: 12/07/2024 17:10
  2 2 2
  NHỎ
  TỔNG 6
  TRÙNG BA SỐ
  bingo18
  Kỳ vé: #64475
  Ngày: 12/07/2024 17:00
  2 1 5
  NHỎ
  TỔNG 8
  bingo18
  Kỳ vé: #64474
  Ngày: 12/07/2024 16:50
  5 4 5
  LỚN
  TỔNG 14
  TRÙNG HAI SỐ
  bingo18
  Kỳ vé: #64473
  Ngày: 12/07/2024 16:40
  6 5 3
  LỚN
  TỔNG 14
  bingo18
  Kỳ vé: #64472
  Ngày: 12/07/2024 16:30
  5 3 2
  HÒA
  TỔNG 10
  bingo18
  Kỳ vé: #64471
  Ngày: 12/07/2024 16:20
  2 3 1
  NHỎ
  TỔNG 6
  bingo18
  Kỳ vé: #64470
  Ngày: 12/07/2024 16:09
  1 5 5
  HÒA
  TỔNG 11
  TRÙNG HAI SỐ
  bingo18
  Kỳ vé: #64469
  Ngày: 12/07/2024 16:00
  5 4 1
  HÒA
  TỔNG 10
  bingo18
  Kỳ vé: #64468
  Ngày: 12/07/2024 15:50
  6 2 4
  LỚN
  TỔNG 12
  bingo18
  Kỳ vé: #64467
  Ngày: 12/07/2024 15:40
  3 6 3
  LỚN
  TỔNG 12
  TRÙNG HAI SỐ

  Hướng dẫn cách chơi Bingo 18

  CÁCH CHƠI

  Cách chơi cơ bản

  Người tham gia dự thưởng lựa chọn số tham gia dự thưởng trong tập hợp các số từ 1 đến 6 và so sánh với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng. Kết quả một kỳ quay số mở thưởng bao gồm 03 số kết quả được quay số 03 lần để chọn ra. Các cách chơi cơ bản bao gồm

  a) Cách chơi một số

  Người tham gia dự thưởng lựa chọn một số tham gia dự thưởng: số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6

  b) Cách chơi hai số trùng nhau

  Người tham gia dự thưởng lựa chọn hai số tham gia dự thưởng trùng nhau: trùng hai số 1, trùng hai số 2, trùng hai số 3, trùng hai số 4, trùng hai số 5, trùng hai số 6.

  c) Cách chơi ba số trùng nhau

  Người tham gia dự thưởng lựa chọn ba số tham gia dự thưởng trùng nhau: trùng ba số 1, trùng ba số 2, trùng ba số 3, trùng ba số 4, trùng ba số 5, trùng ba số 6, trùng ba số bất kỳ.

  Các cách chơi bổ sung

  Cách chơi bổ sung dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng. Các cách chơi bổ sung bao gồm:

  a) Cách chơi cộng tổng

  Người tham gia dự thưởng lựa chọn số tổng của 03 số kết quả quay số mở thưởng, tối thiểu là 3 và tối đa là 18 (16 cách chọn).

  b) Cách chơi Lớn Hòa Nhỏ

  Người tham gia dự thưởng lựa chọn các cách chơi sau: Lớn, Hòa, Nhỏ

  Giá trị tham gia dự thưởng: Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng cho mỗi cách chơi của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn tham gia dự thưởng một cách chơi nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều cách chơi để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng

  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi một số

  a) Gồm nhiều hạng giải thưởng và quay số 3 lần trong 01 kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 3 số kết quả, mỗi số lấy trong tập hợp các số từ 1 đến 6.

  b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, cụ thể như sau

  Cách chơi Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng(đồng)
  Chọn Số 1 Kết quả quay số có một số 1 12.000
  Kết quả quay số có hai số 1 20.000
  Kết quả quay số có ba số 1 30.000
  Chọn Số 2 Kết quả quay số có một số 2 12.000
  Kết quả quay số có hai số 2 20.000
  Kết quả quay số có ba số 2 30.000
  Chọn Số 3 Kết quả quay số có một số 3 12.000
  Kết quả quay số có hai số 3 20.000
  Kết quả quay số có ba số 3 30.000
  Chọn Số 4 Kết quả quay số có một số 4 12.000
  Kết quả quay số có hai số 4 20.000
  Kết quả quay số có ba số 4 30.000
  Chọn Số 5 Kết quả quay số có một số 5 12.000
  Kết quả quay số có hai số 5 20.000
  Kết quả quay số có ba số 5 30.000
  Chọn Số 6 Kết quả quay số có một số 6 12.000
  Kết quả quay số có hai số 6 20.000
  Kết quả quay số có ba số 6 30.000

  Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi

  Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

  Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

  3. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai số trùng nhau:

  a) Cách chơi hai số trùng nhau dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng

  b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, cụ thể như sau

  Cách chơi Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng(đồng)
  Chọn hai số 1 Kết quả quay số có ít nhất hai số 1 75.000
  Chọn hai số 2 Kết quả quay số có ít nhất hai số 2 75.000
  Chọn hai số 3 Kết quả quay số có ít nhất hai số 3 75.000
  Chọn hai số 4 Kết quả quay số có ít nhất hai số 4 75.000
  Chọn hai số 5 Kết quả quay số có ít nhất hai số 5 75.000
  Chọn hai số 6 Kết quả quay số có ít nhất hai số 6 75.000

  Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi

  Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

  Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

  4. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi ba số trùng nhau

  a) Cách chơi ba số trùng nhau dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng

  b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

  Cách chơi Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng(đồng)
  Chọn ba số 1 Kết quả quay số có ba số 1 1.200.000
  Chọn ba số 2 Kết quả quay số có ba số 2 1.200.000
  Chọn ba số 3 Kết quả quay số có ba số 3 1.200.000
  Chọn ba số 4 Kết quả quay số có ba số 4 1.200.000
  Chọn ba số 5 Kết quả quay số có ba số 5 1.200.000
  Chọn ba số 6 Kết quả quay số có ba số 6 1.200.000
  Ba số bất kỳ Kết quả quay số có ba số trùng nhau bất kỳ 200.000

  Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi

  Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

  Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

  5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cộng tổng

  a) Cách chơi cộng tổng dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng

  b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

  Cách chơi Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng(đồng)
  Tổng 3 Tổng kết quả ba lần quay số là 3 1.200.000
  Tổng 4 Tổng kết quả ba lần quay số là 4 400.000
  Tổng 5 Tổng kết quả ba lần quay số là 5 200.000
  Tổng 6 Tổng kết quả ba lần quay số là 6 120.000
  Tổng 7 Tổng kết quả ba lần quay số là 7 80.000
  Tổng 8 Tổng kết quả ba lần quay số là 8 55.000
  Tổng 9 Tổng kết quả ba lần quay số là 9 47.000
  Tổng 10 Tổng kết quả ba lần quay số là 10 44.000
  Tổng 11 Tổng kết quả ba lần quay số là 11 44.000
  Tổng 12 Tổng kết quả ba lần quay số là 12 47.000
  Tổng 13 Tổng kết quả ba lần quay số là 13 55.000
  Tổng 14 Tổng kết quả ba lần quay số là 14 80.000
  Tổng 15 Tổng kết quả ba lần quay số là 15 120.000
  Tổng 16 Tổng kết quả ba lần quay số là 16 200.000
  Tổng 17 Tổng kết quả ba lần quay số là 17 400.000
  Tổng 18 Tổng kết quả ba lần quay số là 18 1.200.000

  Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi

  Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

  Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung

  6. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi Lớn Hòa Nhỏ

  a) Cách chơi Lớn Hòa Nhỏ dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng

  b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau

  Cách chơi Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng(đồng)
  Nhỏ Tổng kết quả ba lần quay số từ 3 đến 9 15.000
  Hòa Tổng kết quả ba lần quay số là 10 hoặc 11 20.000
  Lớn Tổng kết quả ba lần quay số từ 12 đến 18 15.000

  Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi

  Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

  X