Lô tô miền Nam Thứ 6, XSMN 03/07/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 08 05, 07 -
1 15, 18, 19, 12 15, 18, 17, 19 12
2 29 26 27, 25, 27, 24
3 37, 38 36, 39 -
4 42 40 46, 44
5 53 59 57, 56, 59, 57
6 68, 65, 68, 64 - 66, 63
7 75, 78, 77 72, 79, 72 76, 74
8 89 89 88, 88
9 - 97, 93, 91 98

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 26/06/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 00, 02 01, 07 01, 06
1 15, 19, 18 15 12
2 26 22 23
3 37 37, 38, 30, 33 30, 34
4 44, 47 41 47, 46, 45, 45, 43
5 57 - -
6 68, 68, 67 - 69, 64, 60
7 72 74, 73, 76, 79 76
8 85 88, 89, 81, 81 84
9 92, 91 92 99, 90

Lô tô XS miền Nam Thứ 6, XSMN 19/06/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05, 00, 05 05 03
1 - 13 19, 15
2 22, 20, 25, 26, 27, 25 23, 29, 25 -
3 31, 31 - 31, 32
4 - 40, 46, 41 43, 49, 44
5 - 56, 52 53
6 63 66, 67 66
7 79, 79, 73 74 78, 79
8 88, 87 84, 86, 87 80, 82, 86, 81
9 94 94, 98 94, 97

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMNam 12/06/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 09 05, 09, 00
1 18, 19 18, 16 10, 18, 17
2 24, 27 22 29
3 31, 37, 34 33, 39, 36 35
4 45, 49 45 44, 48, 45
5 56, 51, 52, 57 58, 57, 54, 59 59
6 69, 62, 62 68, 68 65
7 71 78, 72 77, 75
8 - 89, 85 80
9 97 - 96, 96

Lô tô KQXSMN Thứ 6, So xo mien Nam 05/06/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 00, 02 02 07
1 16, 11 10, 18, 11, 14, 18 18, 11
2 29 - 22, 23
3 33, 35, 31, 38, 38 38, 31 33, 35, 34
4 47 41, 48, 48, 48 43, 49
5 52, 58 - 52
6 61 64 65
7 77, 76 74, 75 71, 79
8 88 84 85
9 - 93, 93 92, 93, 94

Lô tô MN Thứ 6, SXMN 29/05/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01 01 -
1 17, 15, 10, 12 14, 15 12, 17, 12, 16, 16
2 - 22, 29 23, 20
3 35, 30, 38 37, 34, 37 34, 33
4 49, 48, 46 44, 47, 48 40, 40
5 59, 51 59, 56 53
6 66, 64, 65 67 67, 65
7 79 75 78
8 86 86 86
9 - 92, 96 97, 98

Lô tô XS MN Thứ 6, XSMN 22/05/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 04, 06 - 02
1 16, 11, 19 10, 18, 11, 15 16, 10, 17, 14
2 27, 29, 23 20 25
3 31, 30 37, 38 30, 32
4 44 48, 47 43, 42
5 51 51 58
6 68 67, 63 -
7 77, 77, 79 75, 77 79, 75
8 - 89, 88 84, 89
9 98 93, 92 93, 99, 99