Lô tô miền Nam Thứ 6, XSMN 04/12/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 06, 07 05
1 15, 13 18, 16 13
2 20, 23 22, 27 21, 26, 24
3 33, 39 35 31
4 48, 41, 42 45, 49 41, 48, 45, 42
5 53 53 57
6 66, 65 63, 67, 63, 67 69, 64, 61, 67, 61
7 77 - 71
8 84 89, 86, 81 88
9 99, 98, 99 90 -

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 27/11/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 04, 02 01, 06, 06, 01
1 13, 15 14 14
2 20, 24 28, 27 25, 24
3 35, 38, 39 38, 37, 37 37, 30, 31
4 46 40 45, 45
5 58, 55 53, 50, 57 54, 56, 50
6 65, 63, 65, 66 - 64
7 74 74, 79 73
8 87, 89 83, 88, 82 -
9 92 91 97

Lô tô XS miền Nam Thứ 6, XSMN 20/11/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 05, 02 06, 08, 00, 05, 01
1 10, 12, 10, 16 16, 17 -
2 21, 28, 24 27 26
3 30, 36, 38 39, 38 37, 36
4 - 41, 47 48, 48, 49
5 51, 53 56, 54 59
6 65, 69 69, 60 -
7 76 77 77, 70, 76, 72
8 86 85, 89, 86 80, 87
9 99, 95 99 -

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMNam 13/11/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - - 07, 06
1 15 19 13, 15
2 28 29, 28, 28 26
3 39, 38, 37, 30, 36 - -
4 48, 44, 40 47, 40 43, 46
5 52 54, 54, 54 -
6 60, 66 64, 68, 60 63, 65, 63, 62
7 79, 71 71, 78, 77 75, 72, 72
8 80, 84 89, 88 84, 83
9 97 97 91, 95

Lô tô KQXSMN Thứ 6, So xo mien Nam 06/11/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 02, 05 02, 04
1 13, 16 10, 15, 15, 11 14, 18
2 28, 22 20, 29, 29 27, 26
3 33, 30 31 32
4 48, 46, 41, 45 47, 44 46, 45, 49, 40
5 53 52 -
6 63 61 61, 64, 64, 63
7 74, 73 - -
8 81 - 82
9 90, 90 99, 93, 93, 93 97, 96

Lô tô MN Thứ 6, SXMN 30/10/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04 05 07
1 15, 11, 16, 12 13, 11 14, 10
2 28, 25 - 21
3 36, 39 36, 36, 30, 31 32, 30, 37, 38
4 45 47, 44 43, 43
5 57, 59 - 57, 56
6 - 62, 65, 63 67
7 79, 77, 71, 75 76, 73 73, 79, 74
8 - 89, 89 84
9 92, 94 94, 96 92

Lô tô XS MN Thứ 6, XSMN 23/10/2020

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 00, 09 00, 01
1 11, 14 15 12, 19, 16, 11
2 26 - -
3 31, 36 35, 35 38
4 42, 49, 40 41 42, 44, 46
5 53, 57 54 50, 58
6 67 68, 61, 66, 61, 62 66
7 73, 74 70, 74, 75 73
8 81, 89, 89 88, 87, 80 -
9 95 - 91, 98, 97, 97