Lô tô miền Nam Thứ 6, XSMN 14/01/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06 08 04, 08, 07, 02
1 15, 12, 18 11, 19 18, 12, 12, 18, 17
2 21 23, 26 24
3 31 39, 33, 31 37
4 43, 41, 44 41 45, 42
5 58, 51 51, 57, 54 50
6 67, 63, 67, 69 60 -
7 73, 79 79 72
8 - 88 81, 83
9 92 98, 93, 96 97

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 07/01/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 02, 03 05 -
1 16, 13 15 16
2 - 29, 22, 28 27
3 - 39, 34 31
4 48, 48 44, 48, 46, 47 40, 49
5 54, 53, 59 51 59
6 - - 60, 63
7 75, 77, 75, 71, 76, 72, 72 77 71
8 80 87, 85 84, 86, 84, 87
9 - 96, 99, 95 99, 97, 93, 95, 95

Lô tô XS miền Nam Thứ 6, XSMN 31/12/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 00 01, 05, 07 -
1 14, 11, 17 10, 16 14, 14, 16
2 24 - 27, 23, 25, 28, 29, 26
3 32 30 30
4 47, 41 42 44
5 55, 50 59, 50, 51 59
6 60, 62, 62 69, 63 -
7 78, 70 - 77, 70, 72
8 80 89, 83, 85 85, 83
9 95 90, 99, 96 94

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMNam 24/12/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 08 09, 02, 04 09, 04, 04
1 14, 16 14, 10 16, 13
2 29, 21 28, 25, 28 -
3 30 32 34
4 42, 41, 45 44 45
5 52 - 57, 53, 56
6 66, 66 61 64, 64, 62
7 72, 78 76 79, 70
8 80, 87 86, 89, 83, 85 88, 81
9 96, 98 91, 90 98

Lô tô KQXSMN Thứ 6, So xo mien Nam 17/12/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05, 03, 08 00, 02 05, 09
1 - 12 11, 12, 12
2 20, 27, 22, 20, 21 29, 29 20, 24
3 35, 38 35, 31, 34 33, 31, 33
4 45 43, 44 48, 46
5 59, 55 59 53
6 - 69, 67, 64, 69 60, 68, 66
7 72 - 79
8 82, 89 86 -
9 96, 97 91, 98 98

Lô tô MN Thứ 6, SXMN 10/12/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 04, 02 08
1 16, 14 16, 13, 11 -
2 26, 25, 23 22, 25, 25 20, 29
3 32, 32, 35, 36 34, 30, 35 33, 36, 31, 39, 32
4 40, 40 49 -
5 50 56 52
6 - 67 66, 67
7 - 78, 70 78, 77, 70
8 88, 80 84 80, 84
9 91, 95, 96 99 98, 91

Lô tô XS MN Thứ 6, XSMN 03/12/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 02 09 04, 00, 09
1 - 17, 16, 16 19, 19, 12, 13, 15, 15, 18
2 26, 24 29, 25, 24 21
3 - 34 31
4 43, 48, 48, 49 43 47
5 - - 56, 52
6 60 66, 67 63
7 78, 77 70, 70 -
8 87, 80, 89, 80 84, 89 88
9 98, 94, 92 95, 91, 94 91