Lô tô miền Nam Thứ 6, XSMN 07/05/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05, 00, 08 09, 07, 08, 05, 01 00
1 10, 18 15 17, 14
2 21, 20 20, 29, 24 29, 23, 22
3 - - 37
4 45, 40 - 43, 46, 47, 40
5 59, 52, 59 56, 55 57, 51
6 63, 69, 66 - 63, 68
7 72 74 75, 78
8 80 83, 87, 89, 87 -
9 90 92, 95 96

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 30/04/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06, 01 08, 03, 05 09
1 17, 19 10, 16, 12 -
2 26, 28, 29, 22 - 20, 23, 29
3 32 38, 32 32
4 41, 49 41 47, 45, 47
5 54, 55, 54 51 58, 51
6 69 67, 69 60, 66
7 79 71, 78 79, 73, 79
8 87 - 82, 88
9 91 91, 97, 96, 99 99

Lô tô XS miền Nam Thứ 6, XSMN 23/04/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 02, 00 04, 09 06, 02, 03
1 15 12 19, 17
2 28, 28 21 23, 21
3 34, 38 37, 39, 32 35
4 41 40, 46 47
5 51 52, 52 -
6 61 64, 62 62, 62, 66
7 71 79, 75, 73 79
8 84, 83, 88 86 84, 82, 87, 83
9 93, 95, 97 94 98

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMNam 16/04/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 02, 02 02, 01 05
1 - 13 17
2 22, 28 - 24, 25
3 35, 34 31 30
4 - 47, 46 -
5 58, 57 57, 59 51, 58, 51, 55
6 67, 62, 63 61, 60, 67, 60, 62 69, 61, 62, 68
7 75, 79 77, 75 72
8 82, 87, 83 82 -
9 95 95, 99 98, 97, 94, 99

Lô tô KQXSMN Thứ 6, So xo mien Nam 09/04/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 03, 04, 00, 04 07 01, 00
1 15 14, 13, 16 16
2 - 23, 22, 21 27, 24, 28
3 33 - -
4 40, 43, 42 47, 49 43, 49, 45
5 59, 59 53 50, 51, 51, 52
6 66, 66, 66 69, 62, 63, 61, 69 -
7 79 - 75
8 83 88, 84 81, 89
9 95 90 94, 95

Lô tô MN Thứ 6, SXMN 02/04/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 02, 07 04, 00
1 17 11, 14 16, 16
2 28 27, 23, 26 27
3 38, 34, 31, 31 39, 31 36, 34
4 - 43, 46, 40 46
5 55, 50, 50 - 53, 56
6 - 64 69
7 72, 76, 79 - 72, 70, 77
8 84, 82 80, 82 89, 81, 82
9 93, 91, 94 92, 93, 93 93

Lô tô XS MN Thứ 6, XSMN 26/03/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 07 09
1 10, 14, 11 19 10
2 26 29, 26, 23 23, 20
3 32, 36, 37 - -
4 48 40 41, 48
5 57, 59, 54 52, 53, 56, 52 51, 54
6 - 61, 69 65, 61, 68, 60
7 70, 72, 72 79, 77 73
8 83 88, 80 86, 88, 82, 81
9 91, 90, 90 93, 93 90