Lô tô miền Nam Thứ 6, XSMN 02/07/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 03 02 07, 01, 09
1 10, 11 18, 15, 11 17, 12
2 28 21, 20, 23, 22 23, 28, 26
3 39, 39, 31 30, 34 -
4 45 48 41
5 50, 57 - 56, 54
6 64, 69, 68 60, 66 64, 66, 67
7 - 73 -
8 89, 84 87, 87, 87 87, 80, 82
9 98, 91 93 96

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 25/06/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01 03, 03, 04, 06 00
1 16, 16 10, 16 12
2 22 - 29
3 37 35 39, 32, 30
4 47, 40, 40, 43 49 48, 43, 42
5 - 57 53, 50
6 69 67 66, 65, 60
7 70, 79 76, 78, 70, 74 71
8 88, 88, 86 89 80, 85
9 90, 95, 97 95, 91, 98 96

Lô tô XS miền Nam Thứ 6, XSMN 18/06/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 04, 00 06, 07, 06, 09, 09 04, 04, 07, 05
1 17, 18 - 14, 15, 14
2 23, 22 21 27
3 37, 36, 37 31, 36, 37 39, 30
4 49, 40, 44 49, 42 42
5 50 54 57
6 - 60, 69, 67 -
7 75 74 76
8 - 85 82, 82, 83, 84
9 95, 91, 98, 96 98 97

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMNam 11/06/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 06 06, 09, 04, 04
1 16, 11 17 15
2 29, 20, 21 - 24
3 34 33 32
4 44, 43, 46, 43 43, 42, 42 -
5 - 54 57
6 61 61, 61, 64, 61 67, 68
7 74, 78, 72, 74 71, 75 76, 77, 77
8 81, 81 82, 87 81, 89
9 - 99, 94, 93 96, 94, 96

Lô tô KQXSMN Thứ 6, So xo mien Nam 04/06/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03 03, 02, 01 -
1 13, 17 17, 15 10, 19, 16, 15
2 28, 28 - 23, 26
3 31 35, 33, 37 32, 35
4 45, 44, 45 40, 43, 42 48
5 - 55 52, 52
6 61, 65, 67 62 68, 69
7 71, 70, 77 - 72, 77
8 87, 89 86, 85, 82, 88 -
9 98 97 93, 94, 94

Lô tô MN Thứ 6, SXMN 28/05/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 07, 02, 07, 00 09, 00, 08 03
1 11 19, 17, 16 18, 17, 14
2 27, 24 27 28
3 35, 30 37, 38 -
4 46, 43 49, 43, 47, 41 45, 43, 46, 42, 48
5 - - 53
6 65, 64, 65 60, 65, 69 -
7 78 70 71, 75
8 - - 88, 80
9 93, 93, 99 99 96, 93, 97

Lô tô XS MN Thứ 6, XSMN 21/05/2021

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 06 04
1 19, 12 - 15, 17
2 29 - 28, 26
3 33, 35, 37 30, 32, 33 34, 36, 30, 35
4 47, 40, 40 43, 44 43, 44, 43
5 - 53, 52, 51 53
6 64, 65 - 68
7 76, 79, 76 73, 79, 71 73, 77, 78
8 86, 84 83 -
9 96, 95 98, 95, 92, 94, 95 94