Lô tô miền Nam Thứ 6, XSMN 02/12/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 05, 01, 01 08 02
1 14, 11, 12, 10 17 16, 11
2 - 24 -
3 36 33, 39 36, 37
4 - 49, 42, 43 46, 47, 40, 46
5 56, 59 52 51, 53
6 63, 65 61 60, 60
7 70, 79 75 75, 71
8 89, 84 80, 88 -
9 99 95, 91, 92, 94, 95 99, 90, 93

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMN 25/11/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06 05, 07 01, 00, 00
1 13, 15 11, 11 -
2 23, 29, 28, 29, 28 28, 22 28
3 30, 32 35 35, 35, 33, 35
4 - 44 46, 41
5 - 57, 56, 59, 56 -
6 67 65 64, 67
7 79, 77, 78 75 71, 73, 74
8 83, 88 80, 87 -
9 97, 91 90, 99 92, 97, 91

Lô tô XS miền Nam Thứ 6, XSMN 18/11/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09 00 08, 03
1 18, 13, 19 11, 14 -
2 21, 26 20, 27 29, 25
3 - 36 38, 34, 33
4 44 40, 41, 40 40
5 55, 52 51 53, 58
6 69, 66 67, 60 64, 65
7 76 78, 79, 73, 75 72, 74
8 85, 84, 80 - 87, 83, 87, 81
9 96, 96, 96 99, 93 -

Lô tô SXMN Thứ 6, XSMNam 11/11/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 07 01, 00, 06, 09
1 - - 17, 14
2 27, 28 20, 22 28
3 - 33, 33 39
4 46, 41, 44, 44, 49 45 44, 44
5 57 58, 51, 55 54, 51, 54
6 61, 60, 60, 65 69, 65, 62, 67 65
7 70, 77, 73 77, 77 78
8 86, 89 84, 84 81, 83
9 96 99 97

Lô tô KQXSMN Thứ 6, So xo mien Nam 04/11/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 03, 03 03
1 19, 17 12 -
2 27, 21, 28 29 29, 26
3 36, 32, 38, 33, 31 38, 39 39
4 44 44, 47 40
5 - 58 54, 59, 51, 50
6 61 61, 61, 61, 69 69, 61, 66, 69, 61
7 78, 73 70 76, 78
8 89 81, 82 83
9 94, 91, 99 91, 93 92

Lô tô MN Thứ 6, SXMN 28/10/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 08, 04, 08 - 00, 01
1 - 15 18, 19, 16
2 28, 25 27, 24 -
3 36, 36 33, 31, 35, 38 37, 30
4 - 41 49
5 52 58 58, 52, 50, 57
6 64, 61 61, 66 69
7 70, 74 77, 76 74, 79, 71
8 84, 82 83, 84 80
9 93, 95, 99, 94 93, 99, 93 91

Lô tô XS MN Thứ 6, XSMN 21/10/2022

XSMN - XSMN Thứ 6 - Bảng Loto miền Nam
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01 00 05, 01
1 15 14, 10, 14, 17, 19 16
2 20, 28, 28 - 22
3 - 38 -
4 43, 40 44, 48 48, 44, 41
5 54, 54, 51 55, 58, 51, 55 56, 53
6 65, 65 61, 68 68, 60, 68
7 75, 78, 79 77 74, 76, 70
8 89 84 -
9 96, 94 96 94, 90, 92