Lo Vinh Long - Bảng Kết quả Lô tô Vĩnh Long - XSVL - SXVL

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 5,3 6 6,5
2 0,3 7 7
3 3,9 8 4
4 8,1,2 9 9,8,9

Lô tô XSVL Thứ 6, XS Vĩnh Long 27/11/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,5
1 3,5 6 5,3,5,6
2 0,4 7 4
3 5,8,9 8 7,9
4 6 9 2

Lô XS Vĩnh Long Thứ 6, SXVL 20/11/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,3
1 0,2,0,6 6 5,9
2 1,8,4 7 6
3 0,6,8 8 6
4 - 9 9,5

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Xổ số VL 13/11/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2
1 5 6 0,6
2 8 7 9,1
3 9,8,7,0,6 8 0,4
4 8,4,0 9 7

Lô tô XSVL Thứ 6, XSVL 06/11/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3
1 3,6 6 3
2 8,2 7 4,3
3 3,0 8 1
4 8,6,1,5 9 0,0

Lô Vĩnh Long Thứ 6, Sổ số Vĩnh Long 30/10/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 7,9
1 5,1,6,2 6 -
2 8,5 7 9,7,1,5
3 6,9 8 -
4 5 9 2,4

Lo SXVL Thứ 6, SXVL 23/10/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Vĩnh Long
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3,7
1 1,4 6 7
2 6 7 3,4
3 1,6 8 1,9,9
4 2,9,0 9 5