Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 4,3,0,0
1 6,8,0,1 6 8,5
2 5,5 7 9,5
3 4 8 0
4 7 9 -

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 31/07/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7 5 3
1 7 6 5,4,7,9
2 4,8,8 7 4,6,3
3 1,5,1 8 2
4 5 9 -

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 24/07/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,0,7 5 4,5
1 3 6 4,0
2 2,5 7 7,7
3 4,6,4 8 8
4 4,4 9 -

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 17/07/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9,9 5 4
1 1,2 6 7,3
2 0,9 7 7
3 1,4 8 1,5,8
4 0 9 8

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 10/07/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,4 5 3,1
1 6,1 6 7,5
2 0,6,9,4 7 5
3 - 8 9
4 3,3 9 7

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 03/07/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,6,9,7
1 2 6 6,3
2 7,5,7,4 7 6,4
3 - 8 8,8
4 6,4 9 8

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 26/06/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 6 - Loto Trà Vinh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,6 5 -
1 2 6 9,4,0
2 3 7 6
3 0,4 8 4
4 7,6,5,5,3 9 9,0