XS MAX 3D Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 6 Trực Tiếp

G1 385 456
G2 649 884 176 885
G3 132 072 001 413 692 268
GKK 415 350 136 527 255 247 181 562

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 385 456 48 1.000.000
Giải Nhì 649 884 176 885 93 350.000
Giải Ba 132 072 001 413 692 268 174 210.000
Giải khuyến khích 415 350 136 527 255 247 181 562 205 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 35 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 51 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 395 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2969 40.000

XS Max 3D thứ 6, 13/09/2019

G1 542 854
G2 533 051 524 662
G3 478 320 704 003 650 046
GKK 844 945 126 839 362 939 055 797

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 542 854 26 1.000.000
Giải Nhì 533 051 524 662 178 350.000
Giải Ba 478 320 704 003 650 046 108 210.000
Giải khuyến khích 844 945 126 839 362 939 055 797 170 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 26 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 239 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2536 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 6, 06/09/2019

G1 720 868
G2 725 195 384 204
G3 684 235 915 679 751 721
GKK 125 924 737 826 125 954 810 802

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 720 868 67 1.000.000
Giải Nhì 725 195 384 204 184 350.000
Giải Ba 684 235 915 679 751 721 195 210.000
Giải khuyến khích 125 924 737 826 125 954 810 802 250 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 41 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 305 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2940 40.000

KQXS Max 3D thứ 6, 30/08/2019

G1 089 402
G2 528 824 521 741
G3 394 861 484 277 516 850
GKK 961 064 060 819 145 196 079 639

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 089 402 47 1.000.000
Giải Nhì 528 824 521 741 192 350.000
Giải Ba 394 861 484 277 516 850 173 210.000
Giải khuyến khích 961 064 060 819 145 196 079 639 300 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 7 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 31 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 287 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2955 40.000

XS Max 3D thứ 6, 23/08/2019

G1 335 046
G2 009 295 972 633
G3 763 576 154 076 045 968
GKK 710 982 034 670 525 168 891 543

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 335 046 56 1.000.000
Giải Nhì 009 295 972 633 125 350.000
Giải Ba 763 576 154 076 045 968 162 210.000
Giải khuyến khích 710 982 034 670 525 168 891 543 242 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 9 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 45 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 364 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3518 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 6, 16/08/2019

G1 786 678
G2 450 808 991 021
G3 464 084 146 542 065 327
GKK 809 277 571 549 132 294 754 083

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 786 678 82 1.000.000
Giải Nhì 450 808 991 021 103 350.000
Giải Ba 464 084 146 542 065 327 196 210.000
Giải khuyến khích 809 277 571 549 132 294 754 083 326 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 40 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 495 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3815 40.000