Thống kê 01 - 45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 29/10/2021 đến ngày 29/11/2021
Lô tô Lần xuất hiện
01 1.28% 1 lượt
02 1.28% 1 lượt
03 2.56% 2 lượt
04 2.56% 2 lượt
05 2.56% 2 lượt
06 0.00% 0 lượt
07 0.00% 0 lượt
08 0.00% 0 lượt
09 2.56% 2 lượt
10 3.85% 3 lượt
11 1.28% 1 lượt
12 1.28% 1 lượt
13 2.56% 2 lượt
14 2.56% 2 lượt
15 2.56% 2 lượt
16 1.28% 1 lượt
17 3.85% 3 lượt
18 7.69% 6 lượt
19 1.28% 1 lượt
20 2.56% 2 lượt
21 0.00% 0 lượt
22 0.00% 0 lượt
23 2.56% 2 lượt
24 3.85% 3 lượt
25 3.85% 3 lượt
26 3.85% 3 lượt
27 2.56% 2 lượt
28 2.56% 2 lượt
29 2.56% 2 lượt
30 0.00% 0 lượt
31 1.28% 1 lượt
32 2.56% 2 lượt
33 0.00% 0 lượt
34 2.56% 2 lượt
35 3.85% 3 lượt
36 5.13% 4 lượt
37 2.56% 2 lượt
38 0.00% 0 lượt
39 1.28% 1 lượt
40 2.56% 2 lượt
41 2.56% 2 lượt
42 2.56% 2 lượt
43 2.56% 2 lượt
44 3.85% 3 lượt
45 1.28% 1 lượt