Thống kê 01 - 45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 23/09/2019 đến ngày 23/10/2019
Lô tô Lần xuất hiện
01 4.17% 3 lượt
02 4.17% 3 lượt
03 2.78% 2 lượt
04 2.78% 2 lượt
05 0.00% 0 lượt
06 6.94% 5 lượt
07 1.39% 1 lượt
08 1.39% 1 lượt
09 5.56% 4 lượt
10 0.00% 0 lượt
11 1.39% 1 lượt
12 4.17% 3 lượt
13 0.00% 0 lượt
14 4.17% 3 lượt
15 2.78% 2 lượt
16 0.00% 0 lượt
17 1.39% 1 lượt
18 1.39% 1 lượt
19 0.00% 0 lượt
20 0.00% 0 lượt
21 2.78% 2 lượt
22 4.17% 3 lượt
23 2.78% 2 lượt
24 2.78% 2 lượt
25 2.78% 2 lượt
26 1.39% 1 lượt
27 1.39% 1 lượt
28 9.72% 7 lượt
29 0.00% 0 lượt
30 2.78% 2 lượt
31 1.39% 1 lượt
32 1.39% 1 lượt
33 0.00% 0 lượt
34 0.00% 0 lượt
35 0.00% 0 lượt
36 2.78% 2 lượt
37 2.78% 2 lượt
38 1.39% 1 lượt
39 1.39% 1 lượt
40 2.78% 2 lượt
41 2.78% 2 lượt
42 1.39% 1 lượt
43 0.00% 0 lượt
44 4.17% 3 lượt
45 2.78% 2 lượt