Thống kê 01 - 45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 10/04/2021 đến ngày 10/05/2021
Lô tô Lần xuất hiện
01 1.28% 1 lượt
02 0.00% 0 lượt
03 5.13% 4 lượt
04 1.28% 1 lượt
05 0.00% 0 lượt
06 0.00% 0 lượt
07 3.85% 3 lượt
08 3.85% 3 lượt
09 2.56% 2 lượt
10 1.28% 1 lượt
11 2.56% 2 lượt
12 2.56% 2 lượt
13 1.28% 1 lượt
14 1.28% 1 lượt
15 1.28% 1 lượt
16 3.85% 3 lượt
17 0.00% 0 lượt
18 2.56% 2 lượt
19 2.56% 2 lượt
20 3.85% 3 lượt
21 5.13% 4 lượt
22 2.56% 2 lượt
23 2.56% 2 lượt
24 1.28% 1 lượt
25 0.00% 0 lượt
26 1.28% 1 lượt
27 6.41% 5 lượt
28 2.56% 2 lượt
29 0.00% 0 lượt
30 2.56% 2 lượt
31 0.00% 0 lượt
32 3.85% 3 lượt
33 2.56% 2 lượt
34 3.85% 3 lượt
35 3.85% 3 lượt
36 1.28% 1 lượt
37 2.56% 2 lượt
38 0.00% 0 lượt
39 5.13% 4 lượt
40 2.56% 2 lượt
41 2.56% 2 lượt
42 0.00% 0 lượt
43 1.28% 1 lượt
44 3.85% 3 lượt
45 1.28% 1 lượt