Thống kê 01 - 45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 26/09/2020 đến ngày 26/10/2020
Lô tô Lần xuất hiện
01 2.56% 2 lượt
02 1.28% 1 lượt
03 0.00% 0 lượt
04 3.85% 3 lượt
05 2.56% 2 lượt
06 0.00% 0 lượt
07 1.28% 1 lượt
08 0.00% 0 lượt
09 2.56% 2 lượt
10 1.28% 1 lượt
11 3.85% 3 lượt
12 2.56% 2 lượt
13 1.28% 1 lượt
14 2.56% 2 lượt
15 2.56% 2 lượt
16 3.85% 3 lượt
17 0.00% 0 lượt
18 1.28% 1 lượt
19 3.85% 3 lượt
20 0.00% 0 lượt
21 1.28% 1 lượt
22 0.00% 0 lượt
23 5.13% 4 lượt
24 1.28% 1 lượt
25 3.85% 3 lượt
26 6.41% 5 lượt
27 1.28% 1 lượt
28 2.56% 2 lượt
29 0.00% 0 lượt
30 3.85% 3 lượt
31 5.13% 4 lượt
32 3.85% 3 lượt
33 1.28% 1 lượt
34 2.56% 2 lượt
35 0.00% 0 lượt
36 1.28% 1 lượt
37 2.56% 2 lượt
38 3.85% 3 lượt
39 2.56% 2 lượt
40 2.56% 2 lượt
41 2.56% 2 lượt
42 1.28% 1 lượt
43 1.28% 1 lượt
44 2.56% 2 lượt
45 3.85% 3 lượt