Thống kê 01 - 45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 09/06/2020 đến ngày 09/07/2020
Lô tô Lần xuất hiện
01 0.00% 0 lượt
02 1.28% 1 lượt
03 0.00% 0 lượt
04 3.85% 3 lượt
05 3.85% 3 lượt
06 0.00% 0 lượt
07 3.85% 3 lượt
08 1.28% 1 lượt
09 2.56% 2 lượt
10 2.56% 2 lượt
11 1.28% 1 lượt
12 1.28% 1 lượt
13 2.56% 2 lượt
14 2.56% 2 lượt
15 2.56% 2 lượt
16 2.56% 2 lượt
17 6.41% 5 lượt
18 2.56% 2 lượt
19 2.56% 2 lượt
20 0.00% 0 lượt
21 1.28% 1 lượt
22 5.13% 4 lượt
23 2.56% 2 lượt
24 2.56% 2 lượt
25 1.28% 1 lượt
26 2.56% 2 lượt
27 2.56% 2 lượt
28 1.28% 1 lượt
29 0.00% 0 lượt
30 2.56% 2 lượt
31 3.85% 3 lượt
32 3.85% 3 lượt
33 3.85% 3 lượt
34 1.28% 1 lượt
35 1.28% 1 lượt
36 2.56% 2 lượt
37 1.28% 1 lượt
38 2.56% 2 lượt
39 1.28% 1 lượt
40 2.56% 2 lượt
41 3.85% 3 lượt
42 0.00% 0 lượt
43 0.00% 0 lượt
44 2.56% 2 lượt
45 3.85% 3 lượt