Thống kê 01 - 45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 27/12/2019 đến ngày 27/01/2020
Lô tô Lần xuất hiện
01 4.17% 3 lượt
02 2.78% 2 lượt
03 0.00% 0 lượt
04 4.17% 3 lượt
05 2.78% 2 lượt
06 0.00% 0 lượt
07 2.78% 2 lượt
08 4.17% 3 lượt
09 1.39% 1 lượt
10 4.17% 3 lượt
11 1.39% 1 lượt
12 4.17% 3 lượt
13 0.00% 0 lượt
14 0.00% 0 lượt
15 2.78% 2 lượt
16 1.39% 1 lượt
17 2.78% 2 lượt
18 1.39% 1 lượt
19 2.78% 2 lượt
20 0.00% 0 lượt
21 4.17% 3 lượt
22 0.00% 0 lượt
23 1.39% 1 lượt
24 2.78% 2 lượt
25 4.17% 3 lượt
26 5.56% 4 lượt
27 0.00% 0 lượt
28 1.39% 1 lượt
29 0.00% 0 lượt
30 0.00% 0 lượt
31 1.39% 1 lượt
32 1.39% 1 lượt
33 1.39% 1 lượt
34 1.39% 1 lượt
35 5.56% 4 lượt
36 1.39% 1 lượt
37 4.17% 3 lượt
38 2.78% 2 lượt
39 1.39% 1 lượt
40 1.39% 1 lượt
41 1.39% 1 lượt
42 2.78% 2 lượt
43 4.17% 3 lượt
44 4.17% 3 lượt
45 2.78% 2 lượt