Thống kê 01 - 45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 02/06/2022 đến ngày 02/07/2022
Lô tô Lần xuất hiện
01 3.85% 3 lượt
02 1.28% 1 lượt
03 2.56% 2 lượt
04 0.00% 0 lượt
05 2.56% 2 lượt
06 3.85% 3 lượt
07 2.56% 2 lượt
08 5.13% 4 lượt
09 0.00% 0 lượt
10 2.56% 2 lượt
11 0.00% 0 lượt
12 1.28% 1 lượt
13 1.28% 1 lượt
14 1.28% 1 lượt
15 1.28% 1 lượt
16 1.28% 1 lượt
17 1.28% 1 lượt
18 2.56% 2 lượt
19 2.56% 2 lượt
20 3.85% 3 lượt
21 1.28% 1 lượt
22 2.56% 2 lượt
23 2.56% 2 lượt
24 1.28% 1 lượt
25 2.56% 2 lượt
26 3.85% 3 lượt
27 2.56% 2 lượt
28 1.28% 1 lượt
29 1.28% 1 lượt
30 6.41% 5 lượt
31 2.56% 2 lượt
32 2.56% 2 lượt
33 2.56% 2 lượt
34 2.56% 2 lượt
35 3.85% 3 lượt
36 3.85% 3 lượt
37 0.00% 0 lượt
38 1.28% 1 lượt
39 5.13% 4 lượt
40 2.56% 2 lượt
41 2.56% 2 lượt
42 1.28% 1 lượt
43 0.00% 0 lượt
44 2.56% 2 lượt
45 0.00% 0 lượt