Thống kê 01 - 45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 04/02/2021 đến ngày 04/03/2021
Lô tô Lần xuất hiện
01 3.03% 2 lượt
02 3.03% 2 lượt
03 3.03% 2 lượt
04 3.03% 2 lượt
05 1.52% 1 lượt
06 1.52% 1 lượt
07 3.03% 2 lượt
08 3.03% 2 lượt
09 0.00% 0 lượt
10 0.00% 0 lượt
11 1.52% 1 lượt
12 1.52% 1 lượt
13 6.06% 4 lượt
14 0.00% 0 lượt
15 1.52% 1 lượt
16 0.00% 0 lượt
17 0.00% 0 lượt
18 4.55% 3 lượt
19 6.06% 4 lượt
20 1.52% 1 lượt
21 4.55% 3 lượt
22 4.55% 3 lượt
23 1.52% 1 lượt
24 3.03% 2 lượt
25 1.52% 1 lượt
26 0.00% 0 lượt
27 3.03% 2 lượt
28 3.03% 2 lượt
29 1.52% 1 lượt
30 0.00% 0 lượt
31 1.52% 1 lượt
32 1.52% 1 lượt
33 1.52% 1 lượt
34 1.52% 1 lượt
35 0.00% 0 lượt
36 1.52% 1 lượt
37 4.55% 3 lượt
38 0.00% 0 lượt
39 1.52% 1 lượt
40 3.03% 2 lượt
41 3.03% 2 lượt
42 4.55% 3 lượt
43 1.52% 1 lượt
44 7.58% 5 lượt
45 0.00% 0 lượt