Thống kê 01 - 45

Advertisements

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 23/01/2024 đến ngày 23/02/2024

Lô tô Lần xuất hiện
01 1.39% 1 lượt
02 1.39% 1 lượt
03 1.39% 1 lượt
04 0.00% 0 lượt
05 1.39% 1 lượt
06 1.39% 1 lượt
07 2.78% 2 lượt
08 4.17% 3 lượt
09 4.17% 3 lượt
10 1.39% 1 lượt
11 2.78% 2 lượt
12 1.39% 1 lượt
13 0.00% 0 lượt
14 1.39% 1 lượt
15 4.17% 3 lượt
16 1.39% 1 lượt
17 1.39% 1 lượt
18 1.39% 1 lượt
19 4.17% 3 lượt
20 2.78% 2 lượt
21 4.17% 3 lượt
22 1.39% 1 lượt
23 1.39% 1 lượt
24 4.17% 3 lượt
25 2.78% 2 lượt
26 0.00% 0 lượt
27 2.78% 2 lượt
28 0.00% 0 lượt
29 4.17% 3 lượt
30 1.39% 1 lượt
31 4.17% 3 lượt
32 1.39% 1 lượt
33 2.78% 2 lượt
34 1.39% 1 lượt
35 4.17% 3 lượt
36 2.78% 2 lượt
37 0.00% 0 lượt
38 1.39% 1 lượt
39 4.17% 3 lượt
40 4.17% 3 lượt
41 4.17% 3 lượt
42 4.17% 3 lượt
43 0.00% 0 lượt
44 1.39% 1 lượt
45 1.39% 1 lượt
X