XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 804 796
G2 604 039 099 873
G3 643 489 433 459 017 232
GKK 996 424 392 556 812 423 821 555

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 804 796 33 1.000.000
Giải Nhì 604 039 099 873 172 350.000
Giải Ba 643 489 433 459 017 232 174 210.000
Giải khuyến khích 996 424 392 556 812 423 821 555 138 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 16 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 203 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2941 40.000

XS Max 3D thứ 2, 02/12/2019

G1 230 703
G2 691 456 662 133
G3 607 212 865 099 045 895
GKK 232 932 442 898 627 330 200 303

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 230 703 41 1.000.000
Giải Nhì 691 456 662 133 142 350.000
Giải Ba 607 212 865 099 045 895 166 210.000
Giải khuyến khích 232 932 442 898 627 330 200 303 210 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 8 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 23 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 276 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3092 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 25/11/2019

G1 766 107
G2 706 430 440 229
G3 963 141 373 593 150 287
GKK 121 419 123 547 165 031 235 555

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 766 107 25 1.000.000
Giải Nhì 706 430 440 229 95 350.000
Giải Ba 963 141 373 593 150 287 442 210.000
Giải khuyến khích 121 419 123 547 165 031 235 555 238 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 35 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 312 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3239 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 18/11/2019

G1 389 270
G2 367 391 661 221
G3 285 710 409 469 324 722
GKK 841 372 656 168 145 134 911 095

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 389 270 58 1.000.000
Giải Nhì 367 391 661 221 82 350.000
Giải Ba 285 710 409 469 324 722 146 210.000
Giải khuyến khích 841 372 656 168 145 134 911 095 377 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 16 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 366 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3136 40.000

XS Max 3D thứ 2, 11/11/2019

G1 554 076
G2 032 905 504 278
G3 293 907 344 354 694 565
GKK 597 213 750 644 998 157 703 313

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 554 076 102 1.000.000
Giải Nhì 032 905 504 278 96 350.000
Giải Ba 293 907 344 354 694 565 116 210.000
Giải khuyến khích 597 213 750 644 998 157 703 313 153 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 2 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 16 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 225 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2860 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 04/11/2019

G1 102 655
G2 756 867 121 374
G3 148 241 551 530 318 156
GKK 655 675 709 117 335 375 561 428

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 102 655 116 1.000.000
Giải Nhì 756 867 121 374 77 350.000
Giải Ba 148 241 551 530 318 156 156 210.000
Giải khuyến khích 655 675 709 117 335 375 561 428 259 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 6 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 71 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 507 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3396 40.000