XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 853 488
G2 960 180 148 327
G3 777 453 982 425 704 033
GKK 548 832 906 856 693 639 924 601

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 853 488 23 1.000.000
Giải Nhì 960 180 148 327 86 350.000
Giải Ba 777 453 982 425 704 033 174 210.000
Giải khuyến khích 548 832 906 856 693 639 924 601 150 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 29 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 571 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5878 40.000

XS Max 3D thứ 2, 11/10/2021

G1 699 054
G2 612 184 859 682
G3 126 823 703 831 020 681
GKK 441 464 281 550 807 813 133 587

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 699 054 41 1.000.000
Giải Nhì 612 184 859 682 114 350.000
Giải Ba 126 823 703 831 020 681 135 210.000
Giải khuyến khích 441 464 281 550 807 813 133 587 147 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 5 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 10 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 58 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 513 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 5718 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 04/10/2021

G1 959 372
G2 100 784 361 021
G3 341 464 914 174 679 150
GKK 656 650 214 932 941 504 344 999

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 959 372 41 1.000.000
Giải Nhì 100 784 361 021 77 350.000
Giải Ba 341 464 914 174 679 150 88 210.000
Giải khuyến khích 656 650 214 932 941 504 344 999 131 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 6 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 43 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 683 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4742 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 27/09/2021

G1 590 440
G2 583 447 141 728
G3 936 701 106 342 325 981
GKK 904 701 582 933 997 223 731 028

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 590 440 23 1.000.000
Giải Nhì 583 447 141 728 76 350.000
Giải Ba 936 701 106 342 325 981 74 210.000
Giải khuyến khích 904 701 582 933 997 223 731 028 119 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 4 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 30 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 323 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4144 40.000

XS Max 3D thứ 2, 20/09/2021

G1 459 358
G2 166 138 337 763
G3 377 837 394 229 214 701
GKK 518 784 063 147 058 121 646 302

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 459 358 65 1.000.000
Giải Nhì 166 138 337 763 82 350.000
Giải Ba 377 837 394 229 214 701 100 210.000
Giải khuyến khích 518 784 063 147 058 121 646 302 194 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 2 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 63 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 620 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4619 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 13/09/2021

G1 567 917
G2 620 536 487 394
G3 877 758 231 041 219 542
GKK 516 896 142 536 961 160 276 038

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 567 917 30 1.000.000
Giải Nhì 620 536 487 394 48 350.000
Giải Ba 877 758 231 041 219 542 165 210.000
Giải khuyến khích 516 896 142 536 961 160 276 038 136 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 13 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 393 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2641 40.000