XS MAX 3D Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số MAX 3D Vietlott Thứ 2 Trực Tiếp

G1 702 591
G2 679 636 743 853
G3 551 211 786 668 012 977
GKK 398 797 937 877 459 441 004 709

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 702 591 31 1.000.000
Giải Nhì 679 636 743 853 111 350.000
Giải Ba 551 211 786 668 012 977 199 210.000
Giải khuyến khích 398 797 937 877 459 441 004 709 211 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 5 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 17 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 1 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 60 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 374 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4876 40.000

XS Max 3D thứ 2, 05/04/2021

G1 540 135
G2 610 460 190 641
G3 843 611 898 918 450 043
GKK 275 276 394 763 013 743 035 222

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 540 135 80 1.000.000
Giải Nhì 610 460 190 641 58 350.000
Giải Ba 843 611 898 918 450 043 111 210.000
Giải khuyến khích 275 276 394 763 013 743 035 222 335 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 44 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 632 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4110 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 2, 29/03/2021

G1 175 075
G2 881 705 008 290
G3 578 317 023 210 508 432
GKK 200 389 193 874 681 166 363 925

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 175 075 23 1.000.000
Giải Nhì 881 705 008 290 56 350.000
Giải Ba 578 317 023 210 508 432 170 210.000
Giải khuyến khích 200 389 193 874 681 166 363 925 414 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 11 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 47 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 478 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4390 40.000

KQXS Max 3D thứ 2, 22/03/2021

G1 408 930
G2 219 437 923 585
G3 484 263 917 883 337 769
GKK 645 665 186 932 086 457 051 630

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 408 930 40 1.000.000
Giải Nhì 219 437 923 585 109 350.000
Giải Ba 484 263 917 883 337 769 144 210.000
Giải khuyến khích 645 665 186 932 086 457 051 630 141 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 7 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 10 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 55 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 319 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4236 40.000

XS Max 3D thứ 2, 15/03/2021

G1 677 449
G2 508 573 160 502
G3 693 979 340 122 102 273
GKK 425 636 856 386 484 520 618 414

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 677 449 35 1.000.000
Giải Nhì 508 573 160 502 88 350.000
Giải Ba 693 979 340 122 102 273 172 210.000
Giải khuyến khích 425 636 856 386 484 520 618 414 178 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 14 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 54 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 378 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4330 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 2, 08/03/2021

G1 255 162
G2 284 177 594 050
G3 437 967 611 574 415 819
GKK 509 372 662 805 669 086 376 281

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 255 162 47 1.000.000
Giải Nhì 284 177 594 050 86 350.000
Giải Ba 437 967 611 574 415 819 134 210.000
Giải khuyến khích 509 372 662 805 669 086 376 281 162 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 6 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 38 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 546 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3851 40.000