XS MAX 4D Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số MAX 4D Vietlott Thứ 5 Trực Tiếp

G1 513 527
G2 016 310 839 458
G3 037 305 283 710 526 943
GKK 393 010 141 052 056 210 923 781

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 513 527 40 1.000.000
Giải Nhì 016 310 839 458 80 350.000
Giải Ba 037 305 283 710 526 943 95 210.000
Giải khuyến khích 393 010 141 052 056 210 923 781 184 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 43 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 612 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 4246 40.000

XS Max 3D thứ 4, 06/10/2021

G1 621 957
G2 941 545 938 302
G3 009 734 275 351 533 721
GKK 149 470 399 905 043 300 132 437

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 621 957 27 1.000.000
Giải Nhì 941 545 938 302 69 350.000
Giải Ba 009 734 275 351 533 721 83 210.000
Giải khuyến khích 149 470 399 905 043 300 132 437 125 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 2 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 35 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 328 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3184 40.000

XS điện toán Max 3D thứ 4, 29/09/2021

G1 082 701
G2 781 817 503 711
G3 325 810 564 536 446 470
GKK 890 977 450 602 443 860 476 817

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 082 701 18 1.000.000
Giải Nhì 781 817 503 711 38 350.000
Giải Ba 325 810 564 536 446 470 76 210.000
Giải khuyến khích 890 977 450 602 443 860 476 817 88 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 3 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 3 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 14 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 275 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 2795 40.000

KQXS Max 3D thứ 4, 22/09/2021

G1 266 281
G2 844 255 341 302
G3 336 793 709 685 466 643
GKK 032 406 174 572 051 773 947 138

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 266 281 23 1.000.000
Giải Nhì 844 255 341 302 57 350.000
Giải Ba 336 793 709 685 466 643 70 210.000
Giải khuyến khích 032 406 174 572 051 773 947 138 131 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 1 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 42 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 479 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3117 40.000

XS Max 3D thứ 4, 15/09/2021

G1 365 681
G2 939 105 956 037
G3 496 241 148 921 936 890
GKK 205 846 586 581 217 531 989 209

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 365 681 35 1.000.000
Giải Nhì 939 105 956 037 111 350.000
Giải Ba 496 241 148 921 936 890 80 210.000
Giải khuyến khích 205 846 586 581 217 531 989 209 122 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 0 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 4 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 22 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 344 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 3644 40.000

Xổ số điện toán Max 3D thứ 4, 08/09/2021

G1 349 931
G2 121 886 919 089
G3 629 330 152 372 470 913
GKK 515 778 283 268 890 096 492 553

Max 3D

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Nhất 349 931 15 1.000.000
Giải Nhì 121 886 919 089 44 350.000
Giải Ba 629 330 152 372 470 913 50 210.000
Giải khuyến khích 515 778 283 268 890 096 492 553 188 100.000

Max 3D+

Giải Nhất Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 0 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 1 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 0 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 0 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 13 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 85 150.000
Giải bẩy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 1601 40.000