Thống kê về nhiều ít

Advertisements

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 26/01/2024 đến ngày 26/02/2024

Lô tô Lần xuất hiện
15 5.56% 4 lượt
09 4.17% 3 lượt
19 4.17% 3 lượt
21 4.17% 3 lượt
24 4.17% 3 lượt
29 4.17% 3 lượt
40 4.17% 3 lượt
41 4.17% 3 lượt
42 4.17% 3 lượt
05 2.78% 2 lượt
07 2.78% 2 lượt
08 2.78% 2 lượt
10 2.78% 2 lượt
11 2.78% 2 lượt
12 2.78% 2 lượt
17 2.78% 2 lượt
20 2.78% 2 lượt
25 2.78% 2 lượt
31 2.78% 2 lượt
33 2.78% 2 lượt
35 2.78% 2 lượt
36 2.78% 2 lượt
39 2.78% 2 lượt
01 1.39% 1 lượt
02 1.39% 1 lượt
03 1.39% 1 lượt
04 1.39% 1 lượt
06 1.39% 1 lượt
14 1.39% 1 lượt
16 1.39% 1 lượt
18 1.39% 1 lượt
23 1.39% 1 lượt
26 1.39% 1 lượt
27 1.39% 1 lượt
28 1.39% 1 lượt
32 1.39% 1 lượt
34 1.39% 1 lượt
38 1.39% 1 lượt
44 1.39% 1 lượt
13 0.00% 0 lượt
22 0.00% 0 lượt
30 0.00% 0 lượt
37 0.00% 0 lượt
43 0.00% 0 lượt
45 0.00% 0 lượt
X