Thống kê về nhiều ít

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 21/07/2019 đến ngày 21/08/2019
Lô tô Lần xuất hiện
25 6.94% 5 lượt
22 5.56% 4 lượt
05 4.17% 3 lượt
06 4.17% 3 lượt
14 4.17% 3 lượt
19 4.17% 3 lượt
20 4.17% 3 lượt
24 4.17% 3 lượt
31 4.17% 3 lượt
33 4.17% 3 lượt
43 4.17% 3 lượt
45 4.17% 3 lượt
01 2.78% 2 lượt
07 2.78% 2 lượt
11 2.78% 2 lượt
13 2.78% 2 lượt
15 2.78% 2 lượt
16 2.78% 2 lượt
18 2.78% 2 lượt
21 2.78% 2 lượt
26 2.78% 2 lượt
30 2.78% 2 lượt
39 2.78% 2 lượt
42 2.78% 2 lượt
02 1.39% 1 lượt
04 1.39% 1 lượt
09 1.39% 1 lượt
10 1.39% 1 lượt
12 1.39% 1 lượt
28 1.39% 1 lượt
32 1.39% 1 lượt
34 1.39% 1 lượt
44 1.39% 1 lượt
03 0.00% 0 lượt
08 0.00% 0 lượt
17 0.00% 0 lượt
23 0.00% 0 lượt
27 0.00% 0 lượt
29 0.00% 0 lượt
35 0.00% 0 lượt
36 0.00% 0 lượt
37 0.00% 0 lượt
38 0.00% 0 lượt
40 0.00% 0 lượt
41 0.00% 0 lượt