Thống kê về nhiều ít

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 21/09/2019 đến ngày 21/10/2019
Lô tô Lần xuất hiện
28 8.97% 7 lượt
06 7.69% 6 lượt
09 5.13% 4 lượt
01 3.85% 3 lượt
02 3.85% 3 lượt
03 3.85% 3 lượt
12 3.85% 3 lượt
14 3.85% 3 lượt
21 3.85% 3 lượt
22 3.85% 3 lượt
36 3.85% 3 lượt
44 3.85% 3 lượt
04 2.56% 2 lượt
15 2.56% 2 lượt
23 2.56% 2 lượt
24 2.56% 2 lượt
25 2.56% 2 lượt
30 2.56% 2 lượt
37 2.56% 2 lượt
38 2.56% 2 lượt
39 2.56% 2 lượt
40 2.56% 2 lượt
41 2.56% 2 lượt
45 2.56% 2 lượt
07 1.28% 1 lượt
08 1.28% 1 lượt
11 1.28% 1 lượt
17 1.28% 1 lượt
18 1.28% 1 lượt
26 1.28% 1 lượt
27 1.28% 1 lượt
31 1.28% 1 lượt
32 1.28% 1 lượt
42 1.28% 1 lượt
05 0.00% 0 lượt
10 0.00% 0 lượt
13 0.00% 0 lượt
16 0.00% 0 lượt
19 0.00% 0 lượt
20 0.00% 0 lượt
29 0.00% 0 lượt
33 0.00% 0 lượt
34 0.00% 0 lượt
35 0.00% 0 lượt
43 0.00% 0 lượt