Thống kê về nhiều ít

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 01/09/2022 đến ngày 01/10/2022
Lô tô Lần xuất hiện
03 6.25% 3 lượt
20 6.25% 3 lượt
35 6.25% 3 lượt
02 4.17% 2 lượt
04 4.17% 2 lượt
05 4.17% 2 lượt
10 4.17% 2 lượt
14 4.17% 2 lượt
15 4.17% 2 lượt
17 4.17% 2 lượt
31 4.17% 2 lượt
39 4.17% 2 lượt
43 4.17% 2 lượt
06 2.08% 1 lượt
08 2.08% 1 lượt
09 2.08% 1 lượt
12 2.08% 1 lượt
13 2.08% 1 lượt
19 2.08% 1 lượt
21 2.08% 1 lượt
24 2.08% 1 lượt
25 2.08% 1 lượt
26 2.08% 1 lượt
27 2.08% 1 lượt
28 2.08% 1 lượt
29 2.08% 1 lượt
33 2.08% 1 lượt
38 2.08% 1 lượt
41 2.08% 1 lượt
42 2.08% 1 lượt
44 2.08% 1 lượt
45 2.08% 1 lượt
01 0.00% 0 lượt
07 0.00% 0 lượt
11 0.00% 0 lượt
16 0.00% 0 lượt
18 0.00% 0 lượt
22 0.00% 0 lượt
23 0.00% 0 lượt
30 0.00% 0 lượt
32 0.00% 0 lượt
34 0.00% 0 lượt
36 0.00% 0 lượt
37 0.00% 0 lượt
40 0.00% 0 lượt