Thống kê về nhiều ít

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 17/06/2020 đến ngày 17/07/2020
Lô tô Lần xuất hiện
17 6.94% 5 lượt
18 5.56% 4 lượt
04 4.17% 3 lượt
10 4.17% 3 lượt
15 4.17% 3 lượt
22 4.17% 3 lượt
31 4.17% 3 lượt
32 4.17% 3 lượt
33 4.17% 3 lượt
05 2.78% 2 lượt
07 2.78% 2 lượt
09 2.78% 2 lượt
13 2.78% 2 lượt
14 2.78% 2 lượt
19 2.78% 2 lượt
20 2.78% 2 lượt
21 2.78% 2 lượt
27 2.78% 2 lượt
35 2.78% 2 lượt
36 2.78% 2 lượt
38 2.78% 2 lượt
39 2.78% 2 lượt
40 2.78% 2 lượt
41 2.78% 2 lượt
45 2.78% 2 lượt
02 1.39% 1 lượt
08 1.39% 1 lượt
11 1.39% 1 lượt
12 1.39% 1 lượt
23 1.39% 1 lượt
24 1.39% 1 lượt
26 1.39% 1 lượt
30 1.39% 1 lượt
37 1.39% 1 lượt
44 1.39% 1 lượt
01 0.00% 0 lượt
03 0.00% 0 lượt
06 0.00% 0 lượt
16 0.00% 0 lượt
25 0.00% 0 lượt
28 0.00% 0 lượt
29 0.00% 0 lượt
34 0.00% 0 lượt
42 0.00% 0 lượt
43 0.00% 0 lượt