Lo Tay Ninh - Bảng Kết quả Lô tô Tây Ninh - XSTN - SXTN

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 6,2
1 6,5 6 1,1,1
2 9 7 -
3 6,5 8 7,8,4
4 3,6 9 8,1

Lô tô XSTN Thứ 5, XS Tây Ninh 23/06/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 -
1 0,3 6 6
2 1,9,1 7 -
3 2,7,7 8 1,1,4
4 4 9 7,0,1

Lô XS Tây Ninh Thứ 5, SXTN 16/06/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0,3
1 2,6 6 6,5
2 6 7 3
3 2,2 8 6,4,0
4 2,5,2 9 3

Lô Tây Ninh Thứ 5, Xổ số TN 09/06/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,1,7,9 5 9,1
1 3,5 6 3,8
2 0 7 2
3 0,3 8 -
4 5,5,5,5 9 -

Lô tô XSTN Thứ 5, XSTN 02/06/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,5 5 0
1 7,7,6,5 6 1,6,4,7
2 - 7 4,0
3 5 8 -
4 7,7 9 5,6

Lô Tây Ninh Thứ 5, Sổ số Tây Ninh 26/05/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,9,3 5 9,3,5,0
1 7 6 9,9,7,3
2 - 7 -
3 4,9 8 9,9,2
4 - 9 8

Lo SXTN Thứ 5, SXTN 19/05/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Tây Ninh
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0,2 5 8,9,6
1 1 6 4
2 8,6 7 -
3 7 8 9,1,3,3,2
4 - 9 5,5