Lo Binh Thuan - Bảng Kết quả Lô tô Bình Thuận - XSBTH - SXBTH

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1,2
1 0,7 6 5
2 5,2 7 0,3
3 3 8 7,1
4 3,1 9 8,8,1

Lô tô XSBTH Thứ 5, XS Bình Thuận 06/02/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,7 5 -
1 1,3,0 6 2,5,1
2 4 7 5,2
3 - 8 7,2
4 9,0,9 9 5,7

Lô XS Bình Thuận Thứ 5, SXBTH 30/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1 5 6,1,5
1 1 6 -
2 5 7 3,3,0,0,2
3 2,0 8 9,3,1
4 - 9 4

Lô Bình Thuận Thứ 5, Xổ số BTH 23/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1,4 5 5,0
1 4 6 5,6
2 5,2 7 1,4
3 0 8 6,3
4 1,2 9 2

Lô tô XSBTH Thứ 5, XSBTH 16/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2,0 5 1,8
1 3,2,6 6 1
2 7,6 7 6
3 - 8 9,7
4 7 9 6,1,8

Lô Bình Thuận Thứ 5, Sổ số Bình Thuận 09/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,1,1 5 5
1 - 6 -
2 2 7 2,6,9,1
3 8,0,5 8 9,7,7,8
4 - 9 7,2

Lo SXBTH Thứ 5, SXBTH 02/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 5 - Loto Bình Thuận
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5,0 5 3,3
1 - 6 9,3,3,1
2 5,1 7 -
3 7 8 0
4 0 9 8,6,9,6