XSMB Chủ Nhật - Bảng Loto Miền Bắc

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 08, 02, 05 5 59, 56, 58, 57, 55
1 10, 10 6 69
2 28, 26, 21 7 70
3 35, 33, 33, 33 8 85
4 48, 44, 40, 47, 49 9 91, 93

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 03/11/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 04, 09, 03 5
1 11, 12, 17, 11 6 64, 60
2 24, 25, 29, 20 7 74, 74, 77
3 38, 35, 34 8 84
4 45, 47, 44, 44 9 94, 93, 90

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 27/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 00, 02 5
1 16, 11, 14 6 68, 63, 61, 60
2 23, 22, 28, 26 7
3 33, 39, 34 8 89, 89, 84
4 46, 49, 49 9 97, 97, 98, 93, 91

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 20/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 00 5 50
1 13, 17, 19, 17 6 60, 68, 61
2 7 76, 71, 73, 75, 74, 78
3 35, 31 8 88, 86
4 49, 47, 43, 43, 47 9 95, 92, 96

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 13/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 00 5 54
1 6 61, 62
2 22, 24, 23, 24 7 78, 71, 77, 70
3 37, 35, 36, 34 8 83, 81, 87, 81
4 48, 43, 44 9 96, 92, 93, 91

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 06/10/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 04 5 56, 56
1 12, 14 6 66, 67, 63, 60
2 29, 22, 26, 24 7 75, 78, 77
3 30, 35, 30 8 82, 88
4 41, 40, 49 9 94, 92, 91

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 29/09/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 09 5 58, 59, 52
1 6 62, 62, 68
2 24, 21, 29 7 70, 72
3 34, 36, 39, 33, 35 8 86, 80, 88, 80, 81, 84, 85
4 43, 43 9 94