XSMB Chủ Nhật - Bảng Loto Miền Bắc

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 00, 02 5 58
1 11, 16, 14, 17 6 69, 63
2 28, 26 7 73, 78, 76, 70, 77, 79
3 36, 37 8 86, 81, 80
4 45 9 99, 94, 94, 92
Advertisements

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 30/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 06, 02 5 58, 56
1 11, 14, 19 6
2 29, 29, 23, 23 7 76, 74, 79, 71
3 37 8 81, 81, 82, 82
4 47, 45, 46, 46, 48 9 93, 98

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 23/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 01, 08, 08, 05, 02 5 55, 57, 55, 59
1 12, 16 6 65, 64
2 7 79, 78, 79, 72
3 33, 32, 32, 36 8 82
4 43, 49 9 96, 94, 99

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 16/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 57, 50, 54, 56
1 13, 10, 16, 16 6 69, 66, 69, 66
2 20, 24, 29 7 71, 70
3 37, 39, 32 8 89, 81
4 49, 41 9 97, 95, 96

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 09/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 06, 01 5 59, 53, 53
1 18, 19 6 65, 66, 65, 66
2 26, 22, 20, 22 7 78, 78, 74
3 32 8 81, 80, 84
4 44, 44 9 98, 97, 92

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 02/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 08, 07, 00, 03 5 58
1 17, 13, 12, 18, 11 6 68, 66
2 27 7 70, 72, 77
3 37, 38, 36 8 85
4 48 9 94, 92, 96, 91, 99, 90

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 26/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 08, 08 5 52, 52, 59
1 15, 15, 12 6 69, 67, 69, 61
2 7 78, 75, 72, 70, 73, 78
3 34, 33 8 85, 80, 88
4 40 9 98, 99, 92
X