XSMB Chủ Nhật - Bảng Loto Miền Bắc

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 09, 02 5 51, 51, 56, 52
1 14, 11, 13 6 63, 66, 66
2 23, 24 7 79
3 37 8 88, 80, 89, 83, 88
4 47, 42 9 92, 97, 95, 97

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 22/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 00, 04, 09, 08 5 53, 52, 58
1 19, 13, 13, 10, 17 6 60, 69
2 24, 22, 27, 22 7 76, 72
3 33, 35, 34 8 87
4 48 9 95, 91

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 15/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 01, 00 5 51, 56
1 15, 14, 14, 15, 10, 18 6 61
2 24, 20, 24 7 73, 71
3 37, 36, 32, 30 8 86, 84, 88, 85
4 46, 46 9 98

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 08/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 02, 03 5 57, 55, 53
1 10 6 60, 65, 61
2 21, 22, 29 7 77, 73
3 35, 33 8 85, 85
4 42, 43, 48, 40, 43 9 92, 94, 92, 95

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 01/03/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 04, 09, 08, 01 5 55
1 18, 16, 11, 15, 13, 18, 19 6 69, 60, 62
2 7 77, 77, 72, 72
3 35, 30 8 88, 89, 81
4 46, 49, 47 9

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 23/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 04, 02, 08, 03, 07 5 57
1 6 69, 61, 68, 63, 65
2 20, 26, 24 7 78, 75, 76, 75, 71, 77, 75, 73
3 38 8
4 44, 40, 42 9 97

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 16/02/2020

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 05, 04 5 56, 54, 51
1 6 67
2 23, 23 7 76, 78, 73, 77, 75
3 32, 33, 37 8 84, 89, 89, 81
4 49, 40, 49 9 94, 93, 95, 92