XSMB Chủ Nhật - Bảng Loto Miền Bắc

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 07, 04, 01, 08, 05, 02, 05 5
1 12, 18, 10 6 68, 69
2 7 74, 70, 79, 72, 78, 70
3 38 8 86, 88, 86, 83
4 43 9 92, 92, 94

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 15/09/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 03 5 56
1 19, 10, 11, 12 6 62, 65, 68, 63, 61
2 28, 29 7 79, 74, 73
3 32, 39 8 88, 87, 88, 89
4 46, 48, 42 9 96, 97

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 08/09/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 05, 02, 00 5 51, 53
1 14, 13 6 68, 63, 63
2 27, 22, 28, 23 7 79, 79
3 38, 30 8 83, 82, 85
4 48 9 95, 97, 96, 91, 97

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 01/09/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 53
1 18, 18, 19 6 68, 60, 62, 69, 62, 64
2 24, 29, 28 7 77, 75, 77
3 36, 34, 31 8 85, 84
4 49 9 97, 93, 95, 97, 93

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 25/08/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 01, 00, 08, 07 5
1 13, 19 6 64, 65, 61
2 22, 25, 29 7 76, 72, 78, 71
3 38, 35, 30 8 82, 80
4 44, 46, 42, 46 9 96, 92

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 18/08/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 01, 03, 09, 07, 09 5 53
1 11, 11, 18 6 63, 65, 65, 65
2 23, 22, 20 7 79, 72, 70, 78
3 8 84, 80
4 46, 45, 47 9 97, 96

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 11/08/2019

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 05, 08 5 50
1 6 65, 69
2 28, 27, 26 7 76, 72, 74, 72, 75
3 38, 32, 35, 31, 36, 34 8 84, 86, 81, 84, 87
4 43, 41 9 92