XSMB Chủ Nhật - Bảng Loto Miền Bắc

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 08, 05 5 52, 54, 56
1 16, 13, 12, 10 6 63, 65, 66
2 29, 25, 25 7 76, 73
3 32 8 84, 85
4 49, 42, 43, 49 9 94, 91, 94

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 08/05/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 07, 08 5 52, 51, 57, 55
1 18, 14, 16 6 60
2 23 7 74, 71, 74, 70
3 39, 39 8 85
4 44, 43, 48, 46 9 95, 91, 99, 99, 92

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 01/05/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 04, 01 5 54
1 17, 13, 13, 18, 11, 11 6 60, 67, 68
2 7 76, 71, 77, 74
3 36, 38 8 86, 82, 82
4 42, 42, 48, 48 9 91, 90

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 24/04/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 05, 02, 01, 08 5 52, 52, 50, 50
1 12, 10, 11 6 63, 62, 62
2 20 7 71, 77, 71
3 8 85
4 47, 49, 47, 43, 46, 41, 41, 45 9

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 17/04/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 01, 09, 01 5
1 18, 15 6 68, 69, 68, 65
2 29 7 76, 72, 78
3 32, 35, 33 8 85
4 47, 49, 40, 49 9 93, 95, 98, 98, 90, 97

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 10/04/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 09, 01, 04, 05, 02 5 53, 51
1 16, 17 6 66, 69
2 29, 22 7 72, 74
3 33, 37, 31, 33 8 88
4 42, 48 9 95, 98, 98, 90, 96

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 03/04/2022

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 00 5 51, 53, 53, 56
1 10 6 67, 60, 60, 60
2 22, 21, 20, 25 7 75, 70
3 8 86, 83, 84
4 48, 48, 44, 48, 40, 42 9 95, 96