XSMB Chủ Nhật - Bảng Loto Miền Bắc

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 09, 02 5 52
1 17, 10, 13 6 65, 64, 63, 66, 66, 60, 60, 63
2 22, 23 7 70, 71, 73, 78
3 34, 30 8 89, 88
4 46, 44 9 95

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 19/03/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 03, 04, 08, 04 5 56, 56, 56, 56
1 6 63, 61, 62, 62
2 21, 26, 23 7 70, 72
3 33, 33, 34, 34 8
4 46, 48, 43 9 91, 92, 96

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 12/03/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 08, 08, 03, 08 5
1 19 6 68, 64, 60, 66
2 20 7 72, 77
3 33, 39 8 85, 85
4 47, 46, 45, 46 9 95, 90, 99, 98, 93, 97, 96

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 05/03/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 09, 09, 01 5 50, 58, 58, 55
1 18, 16, 11 6 60, 69, 63, 62
2 26 7 73, 70, 78
3 32, 37 8 87, 88, 86, 89
4 49, 41, 43 9

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 26/02/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 04, 00, 04, 08, 06 5
1 13, 19 6 60, 60, 65, 63
2 28 7 71, 74, 71
3 8
4 40, 44, 48, 41, 41, 41, 41, 41 9 93, 97, 97, 90

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 19/02/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 07, 04, 04 5 53, 54, 50
1 13, 14, 10 6 64, 61, 63, 65, 62, 65
2 7 72, 79, 70, 75
3 35 8 82, 87
4 45, 42, 44, 48 9 98

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 12/02/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 09, 04, 03 5 54
1 11, 17, 16, 10, 13 6 68, 67, 68, 63
2 7 74, 79, 79, 72, 72
3 35 8 83, 80, 86
4 41, 43, 44, 42 9 90
X