Sớ Đầu Đuôi MT - Sớ Đầu Đuôi Miền Trung - KQXSMT

Thứ 5

25/04/2019

Quảng Bình

79−09

Bình Định

20−38

Quảng Trị

80−15

Thứ 4

24/04/2019

Khánh Hòa

36−73

Đà Nẵng

26−91

Thứ 3

23/04/2019

Đắk Lắk

51−93

Quảng Nam

16−28

Thứ 2

22/04/2019

Phú Yên

42−72

Huế

29−64

Chủ Nhật

21/04/2019

Khánh Hòa

41−91

Kon Tum

08−90

Thứ 7

20/04/2019

Đà Nẵng

24−76

Quảng Ngãi

50−23

Đắk Nông

74−27

Thứ 6

19/04/2019

Gia Lai

46−20

Ninh Thuận

75−64

Thứ 5

18/04/2019

Quảng Bình

26−15

Bình Định

37−14

Quảng Trị

42−78

Thứ 4

17/04/2019

Khánh Hòa

37−66

Đà Nẵng

12−61

Thứ 3

16/04/2019

Quảng Nam

46−86

Đắk Lắk

34−02

Thứ 2

15/04/2019

Phú Yên

65−60

Huế

66−30

Chủ Nhật

14/04/2019

Khánh Hòa

50−59

Kon Tum

18−94

Thứ 7

13/04/2019

Đà Nẵng

74−75

Quảng Ngãi

81−65

Đắk Nông

35−77

Thứ 6

12/04/2019

Gia Lai

22−63

Ninh Thuận

93−88

Thứ 5

11/04/2019

Bình Định

87−26

Quảng Bình

97−86

Quảng Trị

92−10

Thứ 4

10/04/2019

Khánh Hòa

97−13

Đà Nẵng

42−82

Thứ 3

09/04/2019

Quảng Nam

57−54

Đắk Lắk

80−79

Thứ 2

08/04/2019

Phú Yên

96−21

Huế

12−35

Chủ Nhật

07/04/2019

Khánh Hòa

77−29

Kon Tum

70−10

Thứ 7

06/04/2019

Quảng Ngãi

96−79

Đà Nẵng

66−58

Đắk Nông

85−21

Thứ 6

05/04/2019

Gia Lai

59−92

Ninh Thuận

13−44

Thứ 5

04/04/2019

Quảng Bình

35−68

Bình Định

97−89

Quảng Trị

22−06

Thứ 4

03/04/2019

Khánh Hòa

48−46

Đà Nẵng

48−54

Thứ 3

02/04/2019

Quảng Nam

72−86

Đắk Lắk

42−19

Thứ 2

01/04/2019

Phú Yên

10−50

Huế

50−73

Chủ Nhật

31/03/2019

Khánh Hòa

09−47

Kon Tum

75−10

Thứ 7

30/03/2019

Đà Nẵng

98−52

Quảng Ngãi

56−85

Đắk Nông

77−03

Thứ 6

29/03/2019

Gia Lai

36−79

Ninh Thuận

90−45

Thứ 5

28/03/2019

Bình Định

58−19

Quảng Bình

95−05

Quảng Trị

93−58